Terezia13
20.03.14,12:40
zamestnankyňa žiada celkový počet odpracovaných rokov (teda súhrn všetkých zamestnávateľov) a pritom ale nekončí pracovný pomer - potrebuje to zrejme na nejaký konkurz
mám jej vystaviť len potvrdenie o odpracovaných rokoch alebo jej môžem napr. ku dňu 28.2. urobiť zápočet na predpísané tlačivo
Llívia
20.03.14,12:20
Zápočtový list sa vydáva pri skončení pracovného pomeru, skôr nie si povinná jej ho dať.

Zákonník práce (http://www.porada.sk/zakonnik-prace#__AUTOKW)
§ 75Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov (http://www.porada.sk/dan-z-prijmov#__AUTOKW) a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (http://www.porada.sk/dan-zo-zavislej-cinnosti#__AUTOKW) a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,
e) údaj o dohode o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí (§ 53 ods. 2).
f) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a.

Do zápočtového listu sa má uvádzať len doba odpracovaná vo firme, ktorá ho vydáva. Nemôžeš vedieť, či predchádzajúce záp. listy boli vyplnené správne :)
kn-alka
20.03.14,13:01
zamestnávateľ už nemá povinnosť spočítavať odpracované roky od predchádzajúcich zamestnávateľov, môže potvrdiť len tie roky, ktoré odpracovala u neho

Ak chce prehľad celkových odpracovaných rokov, nech sa obráti na sociálnu poisťovnu.
Mirka 1979
20.03.15,06:34
keď bol zamestnanec pn od 08/2013 do 02/2015 a v 03/2015 vystupuje tak do zápočtu zadám pn-ku celú alebo iba spadajúcu do 1 roka pred ukončením PP?