SYLVI65
25.03.14,08:23
dobry den za rok 2012 platili sme preddavky štvrtročne vo výške 700 eur, teraz nam vychádza danová povinnosť 7000 eur -zaplatené preddavky zaplatíme 4200 eur dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) a začneme platiť nové štvrťročné preddavky z akej sumy 7000 eur?dakujem
Tweety
25.03.14,07:29
Pozrela si do zákona?
§34
(2) Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie (http://www.porada.sk/zdanovacie-obdobie#__AUTOKW), a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

(5) Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období podľa odseku 1 je daň vypočítaná zo základu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) podľa § 11 ods. 2 písm. a) platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) podľa § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o zápočet dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) zaplatenej v zahraničí, o daňový bonus (http://www.porada.sk/danovy-bonus#__AUTOKW) a o daň vybranú podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň. Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia podľa odseku 1 sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia, pričom ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. Na postup správcu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.126)