Daniela12345
27.03.14,12:08
Dnes sa mi vrátilo oznámenie o skončení PP - § 72 ZP - neprevzaté zamestnancom. V ňom nebol uvedený dátum skončenia PP.
Rozmýšľam správne, že dátum skončenia bude 27.03.2014 - v Sk.d. (Okamihom doručenia )?
Tweety
27.03.14,11:38
ÁNo, správne. Dátumom doručenia neprevzatej zásielky.
Daniela12345
27.03.14,12:09
Ďakujem.
Llívia
27.03.14,12:22
Dátum skončenia PP v skúšobnej dobe bude okamihom vrátenia zásielky ako nedoručiteľnej.

Zákonník práce (http://www.porada.sk/zakonnik-prace#__AUTOKW)
§ 38 Doručovanie (http://www.porada.sk/dorucovanie#__AUTOKW)
(4) Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.
Llívia
27.03.14,12:26
Len namiesto "doručenia" má byť "vrátenia". (Ja viem, že tak to aj myslíš :) )