andree77
04.04.14,12:25
Dobrý deň. Mám zamestnankyňu, ktorá bola zamestnaná u nás na trvalý pracovný pomer od1.7.1999 do 14.9.2011. Potom odišla do dôchodku. Ako dôchodkyňu sme ju prijali na zastupovanie (http://www.porada.sk/zastupovanie#__AUTOKW) počas čerpania dovoleniek a to nasledovne:
od 20.9.2011 do 26.9.2011, od 11.6.2012 do 21.10.2012, od 3.7.2013 do 2.9.2013 a od 18.2.2014 do 10.3.2014. Chcem sa opýtať či je možné ju ešte zamestnať cez letné prázdniny na zástup dovoleniek. Ďakujem.
Tweety
04.04.14,10:54
NIe, nie je možné.

§ 48 Pracovný pomer na určitú dobu
(1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

(2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.
(4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu
a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW)),
d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

(5) Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.

(6) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky s vysokoškolským učiteľom alebo tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja je možné aj vtedy, ak je na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja ustanovený osobitným predpisom.
kompozit
04.04.14,12:25
Prečo to nie je možné? V pracovnoprávnych vzťahoch neplatí zmluvná voľnosť?
Tweety
04.04.14,12:27
lebo platí odst2.
kompozit
04.04.14,12:52
No jasné, ale keď to chcú obe strany, tak ako to vyriešiť, aby neporušili zákon?
Tweety
04.04.14,13:10
dá sa to riešiť Dohodou podľa ZP
andree77
07.04.14,04:58
Takže na pracovnú zmluvu na dobu určitú, už ju nemôžeme nikdy zamestnať? Len na dohodu? Ďakujem za všetky odpovede.
wirgi
07.04.14,06:29
môžete ju znovu zamestnať na dobu určitú až po 6-tich mesiacoch od ukončenia prac. pomeru, vtedy sa to považuje za nový prac. pomer