azalka
27.05.14,09:05
Dobrý deň,
Sme spoločnosť sro a autá si prenajímame formou operatívneho leasingu. Audítor však od nás požaduje podsúvahovú evidenciu týchto áut. Sme povinní evidovať takto prenajaté autá v podsúvahovej evidencii?
Ďakujem.
Tweety
27.05.14,09:27
AK je to odporúčanie audítora, tak by ste ho mali rešpektovať.
vodniksro
28.05.14,16:05
zákon o účtovníctve:

§ 12
Účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva

(5) Účtovný zápis, ktorý sa nevykonáva v účtovných knihách podľa odseku 1, sa vykonáva na podsúvahových účtoch.

postupy účtovania:
(napr.: https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7482)

§ 85
Podsúvahové účty
(1) Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 75 až 79 sa sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách a ktorých znalosť je podstatná na posúdenie majetkoprávnej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov, ktoré
možno využiť.
(2) Na podsúvahových účtoch sa sledujú najmä 94
a) prijaté depozitá a hypotéky,
b) prenajatý majetok,
c) majetok prijatý do úschovy,
d) zásoby prijaté na spracovanie,
e) zmenky na inkaso použité na úhradu do doby ich splatnosti,
f) prísne zúčtovateľné tlačivá,
g) materiál v skladoch civilnej obrany a ostatný materiál špecifického použitia,
h) program 222,
i) záväzky z lízingu,
j) pohľadávky z lízingu,
k) pohľadávky z opcií,
l) záväzky z opcií,
m) odpísané pohľadávky.
(3) V účtovníctve účtovnej jednotky sa môže vytvoriť zúčtovací účet na zabezpečenie účtovného záznamu na podsúvahových účtoch.