Replasťačka
04.06.14,07:25
V zmysle ZCN, § 36 ods.1, je zamestnávateľ povinný poskytnúť preddavok zamestnancovi do sumy predpokladaných náhrad, na tuzemské PC na žiadosť zamestnanca. V našej spoločnosti sa žiadne preddavky neposkytujú, pracovné cesty vykonávajú zamestnanci, ktorí sú zároveň konateľmi a spoločníkmi.
Aké sú sankcie za nesplnenie uvedenej povinnosti a kto ich môže vyrubiť ?
Prosím o Vaše skúsenosti a názory. Ďakujem.
avalik
04.06.14,08:02
Vyriešite to poskytnutím stálej zálohy na PC vyplatenej na začiatku roka. Počas roka ju môžete dopĺňať podľa jednotlivých vyúčtovaní.


125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce

§ 19
Správne delikty

(1) Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur,

b) fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode v sume podľa písmena a),

c) vedúcim zamestnancom a štatutárnym orgánom podľa osobitného predpisu,25) ktorí svojím zavinením porušili povinnosti vyplývajúce z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), záväzky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv, dali pokyn na také porušenie alebo zatajili skutočnosti dôležité na výkon inšpekcie práce, až do štvornásobku ich priemerného mesačného zárobku.
Replasťačka
04.06.14,08:21
ďakujem