hksforge
27.06.14,10:38
Do kedy a ako musí byť schválená účtovná závierka?
Antonia Jendrišáková
28.06.14,12:41
Pozvaním spoločníkov na valné zhromaždenie. Tu UZ schvália alebé neschvália. Pripomínam, že uplná UZ je súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, pošleš na fin. správu cez ich portál, ak je sro platiteľ DPH, alebo doručíš na DÚ v papierovej forme súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky a vyhlásenie konateľa do 30.6.2014, ak nebude schválená do tohoto termínu do 5 dní od schválenia doručíš schválenú UZ, najneskôr do 31.10.2014 za rok 2013. Budeš odovzdávať 4 doklady - výkazy. Do registra prevádza DÚ.
promont maja
28.06.14,16:28
§ 23a Zákona o účtovníctve
(3) Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a*mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v*registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.29i) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať riadnu konsolidovanú účtovnú závierku alebo mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku podľa §*22 alebo §*22a, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a*mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku spolu so správou audítora v*registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
(4) Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v*lehote podľa odseku 3, uvedie, že ukladá neschválenú účtovnú závierku a*oznámenie o*dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.
kajanakaja
30.07.14,16:05
Prosím Vás, takže najneskôr do 31.10.2014?