EVA847
08.08.14,08:49
Viete mi niekto uviesť príklad na takéto osoby?
avalik
08.08.14,09:03
c) ktoré plnia pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu úlohy a nie sú k právnickej osobe alebo fyzickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu ani v inom právnom vzťahu,1a) ak je to dohodnuté.

1a) Napríklad § 536 až 576, § 642 až 651 Obchodného zákonníka, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 631 až 656 Občianskeho zákonníka, § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).


K bodu 2 (§ 1 ods. 2 písm. c/)
Ustanovenie § 1 ods. 2 písm. c) zákona predpokladá, že predmetné ustanovenie sa vzťahuje iba na osobu, ktorá vykonáva určité úlohy, nie je k právnickej osobe alebo fyzickej osobe v žiadnom právnom vzťahu a neposkytuje sa jej za výkon činnosti žiadne finančné plnenie (preto je vylúčený pracovnoprávny vzťah, ktorý zakladá nárok na odmenu za vykonanú prácu). Ide o osoby, ktoré na základe dohody poskytujú určité služby a činnosti bez finančnej náhrady (napr. dobrovoľníci v občianskych združeniach, zamestnanci podriadenej organizácie, ktorí sa zúčastňujú plnenia úloh nadriadenej organizácie, zamestnanci rôznych zamestnávateľov v rámci rozpočtovej sféry, ktorí sa podieľajú na realizácií rôznych projektov, pričom finančné prostriedky sú v gescii jedného zamestnávateľa a pod.)
V prípade vzniku iného vzťahu ako je pracovnoprávny, napr. obchodnoprávneho vzťahu, vzťahu na základe autorského zákona, Občianskeho zákonníka a pod. je potrebné všetky náležitosti riešiť v zmysle predpisov, na základe ktorých konkrétny vzťah vznikol, teda aj náhradu výdavkov. Z dôvodov nesprávnej aplikačnej praxe sa navrhuje ustanovenie spresniť v tom zmysle, že sa priamo v zákone vylúčia okrem pracovnoprávneho aj iné vzťahy.

ref: Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov (81/2005 Z.z.)
balunka
13.01.15,11:24
a kde zaradiť SZČO ,podľa akého §
avalik
13.01.15,11:52
otazky sa nezadavaju do odpovedi, dole je etiketa porady ... zadaj suvisiacu otazku