Denisa44999
08.08.14,09:42
mondes
08.08.14,10:14
Do žiadosti nemusíš, ale k žiadosti sa prikladá životopis a tam by si to mala mať uvedené.
Zuzanka_ba
08.08.14,11:17
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_obciansky-preukaz
Nie si povinná žiadať o uvedenie titulu v OP. Môžeš však titul používať, bol ti platne priznaný diplomom.
Odporúčala by som - vo všeobecnosti - titul použiť v CV (samozrejme uvedieš v časti vzdelanie, čo si študovala) a v žiadosti, však je to pre teba plus:)
Dokladovanie - záleží od toho, kde žiadaš o zamestnanie. Ja osobne som nikdy nedokladala pri žiadosti o zamestnanie /vo firmách/ doklady o vzdelaní, a vlastne ani žiadne iné doklady preukazujúce pravdivosť uvedených údajov (a je toho široká škála, čo uvádzaš, od trvalého bydliska, cez vzdelanie, certifikáty, prax vo firme xy...). Samozrejme, nádejný zamestnávateľ by mohol chcieť diplom vedieť, je to na tebe, či ho predložíš alebo nie. Bežne sa doklady predkladajú pri uzatváraní PP. Iná situácia je, ak zamestnávateľ priamo vyžaduje doklady o vzdelaní, napr. pri štátnej správe.
Mária27
08.08.14,21:14
Ja si tituly nepíšem a pri výmene občianskeho preukazu prvýkrát mi tak vynadali, div že ma nezatvorili do basy ... že je to súčasť mena !
Zuzanka_ba
09.08.14,16:15
Pozrela som 224/2006 Z.z., v § 3 ods.1 sú vymenované nutné položky /r.č., fotka.../, titul sa uvedie v osobitných záznamoch "na žiadosť*občana" podľa odseku 3. Nikde som nenašla, že by bol občan povinný žiadať o uvedenie týchto údajov.
Podľa § 11, ods.1 "Občan alebo jeho opatrovník je povinný ... g) uviesť*v žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pravdivo a úplne požadované údaje a ich správnosť* potvrdiť*svojím podpisom; povinnosť*platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého,"
Neviem ako vyzerá žiadosť - ak je tam položka tituly, zrejme je povinnosť ich uviesť. Ak však máš platný OP a získaš titul, nie si hneď povinná žiadať o vydanie nového s titulom, stačí to urobiť pri skončení platnosti.
Neuvedenie titulu nespôsobuje neplatnosť OP, viď § 10 g). A dokonca si ani nemyslím, že by sa jednalo o priestupok v zmysle tohto zákona, viď § 14; jedine že by si tým ... "o) poruší inú povinnosť*uvedenú v tomto zákone, ak sa takým konaním sťaží plnenie úloh verejnej správy." Pod tým si neviem ľahko predstaviť žiadnu situáciu.
Meno sa skladá z mena-mien /krstného/ a priezvisky-priezvísk; odkiaľ je info, že titul je súčasťou mena, mi nie je jasné.