va1ke
08.08.14,21:25
Dobrý deň, prosím Vás poraďte mi. Máme zamestnankyňu, ktorá u nás pracovala na dohodu o pracovnej činnosti - pravidelný príjem. Nastúpila na materskú dovolenku - poslali sme registračný list do SP - zmena. Teraz nastupuje na rodičovskú dovolenku a neviem ako to mám odhlasovať a prihlasovať do SP. Pri pracovnom pomere - ide prerušenie, zmena koniec MD, zmena začiatok RD ale pri dohode mi to píše,že pre zadaný typ FO nieje možné vyplniť dátum. Prosím poraďte mi. Ďakujem
Zuzanka_ba
09.08.14,18:42
http://www.socpoist.sk/2127-menu/55419s?prm2=56474&sword=dovolenku&insurance_kind=0&target_group=202&life_sit=0&kriterium=all&page=1

Práca na dohodu, materská dovolenka a sociálne poistenie

04.12.2013 | Výber poistného | Zamestnávateľ, Matka
Ak zamestnankyňa pracujúca na dohodu nastúpi na materskú dovolenku, posiela sa do Sociálnej poisťovne aj Registračný list fyzicxkej osoby - prerušenie poistného? Z dohody jej nebude plynúť žiadny príjem.

Na zamestnancov – dohodárov sa nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa materskej a rodičovskej dovolenky. Z uvedeného dôvodu nezasielate v tejto súvislosti Sociálnej poisťovni žiadny RLFO.

Uvedené vyplýva z ustanovenia § 223 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až 95, § 98, § 119 ods. 1 a šiestej časti. Pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas. Ak ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g), ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Za tento čas zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí.

Čerpanie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky je upravené ustanoveniami § 166 – 169 Zákonníka práce, v siedmej časti. Tieto ustanovenia nie sú v zmysle § 223 ods. 2 Zákonníka práce ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zároveň v podaní uvádzate, že zamestnankyni z dohody nebude plynúť žiadny príjem. V prípade, že Vaša zamestnankyňa je „dohodárkou“, ktorá mala, resp. má právo na pravidelný mesačný príjem, stále ju bude potrebné vykazovať na mesačnom výkaze poistného a príspevkov (až do skončenia dohody).Vaša Sociálna poisťovňa
Dokument bol revidovaný: 04.12.2013
Zuzanka_ba
09.08.14,19:04
ešte dodám, že ak mala prav. príjem a teda bola nemocensky poistená, má nárok na materské aj z tohto poistenia za predpokladu splnenia dĺžky poistenia - v žiadosti o materské treba na druhej strane správne začiarknuť že uplatňuje aj z iného poistenia. ak je teda zamestnaná, resp. má iné poistenie z ktorého si uplatňuje.