sajsa
12.08.14,12:29
Prosím Vás, bývalý riaditeľ si roky uvádza dĺžku pedagogickej praxe 25 rokov ale do školstva prišiel iba v roku 2000. Predtým pracoval v strojárskej firme ako vedúci výpočtového strediska. Podľa mňa by mal mať prax max. 15 rokov. Poberal príplatok za prax protizákonne? Ako to napraviť? Dá sa to spätne vymáhať? Od ktorého roku je stanovený príplatok za dĺžku pg. praxe?
Ďakujem
Zuzanka_ba
12.08.14,23:34
Myslím že prax bola vždy nejak zohľadňovaná.

Konkrétne príplatok ako je nižšie uvedený, ak sa ti oňho jedná, sa dostal do zákona č. 553/2003 zákonom č. 131/2005 s účinnosťou 1.7.2005 :

§ 7 Tarifný plat
(10) Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1. júla kalendárneho roka zvyšuje o 1 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 30. júnu bežného kalendárneho roka až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov až do 32 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %.

A potom to vylepšili, zákonom 317/2009 s účinnosťou od 1.11.2009 nastala zmena v paragrafe, asi si uvedomili že nie je ideálne stanovovať to na školské roky, a dali tam aj odborného zamestnanca:

§ 7 Tarifný plat
(11) Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 1 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov až do 32 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0, 5 %.

Preštudovať si aktuálne aj staré znenia môžeš tu
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-553

Na riadiacich pracovníkov sú aj nejaké špeci ustanovenia, pozri si to.

Myslím že prax by mal uznávať zamestnávateľ na základe dodaných dokladov, nemalo by to byť štýlom, že si to len tak uvedie, riaditeľ neriaditeľ.

Podľa zákonníka práce, § 222
(6) Vrátenie neprávom vyplatených súm môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať, ak zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené alebo omylom vyplatené, a to v lehote do troch rokov od ich výplaty.

Len neviem či sa toto ustanovenie vzťahuje na daného exriaditeľa? Snáď áno.

Ak sa jednalo o to, že exriaditeľ si "samourčil" príplatok tým že sám sebe uznal započítané roky, aj keď vedel že naň nemá nárok /dohad/, tak by sa jednalo o porušenie zákona, že zneužil svoje postavenie na obohatenie... schopnejší nech prípadne uvedú paragrafy.

A ešte upozorňujem na nasledovné:

§ 6 Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
(7) Pri určení započítanej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na účely zvýšenia platovej tarify podľa § 7 ods. 11 sa postupuje podľa odsekov 2 až 5.

Takže platia naňho odseky:

(2) Započítaná prax podľa tohto zákona je
a) odborná prax,
b) prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa; túto prax zamestnávateľ započíta v závislosti od miery jej využitia na úspešné vykonávanie pracovnej činnosti, najviac v rozsahu dvoch tretín.
(3) Odborná prax na účely tohto zákona je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa.
(4) Do započítanej praxe sa ďalej započítava čas
a) skutočného vykonávania základnej služby alebo náhradnej služby, najviac v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom12) platným v čase jej vykonávania,
b) civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonávania, najviac v rozsahu 18 mesiacov,
c) starostlivosti o dieťa
1. zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ustanovenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, pričom na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky,
2. s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť ustanovenú osobitnými predpismi,
d) hodnotený ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov, 13)
e) doktorandského štúdia4) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné vykonávanie požadovanej pracovnej činnosti,
f) vykonávania funkcie podľa osobitného predpisu.14)
(5) Ustanovenie odseku 4 písm. c) sa použije, ak sa rodič v tomto čase súčasne v dennom štúdiu nepripravoval na povolanie, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.
ivka70
13.08.14,08:35
Ako si vypocitala prax max. 15 rokov?
Kolko rokov pracoval predtym mimo skolstva?
avalik
13.08.14,09:43
Ak si oprávnená osoba, môžeš si overiť ped. prax v Centrálnom registri

317/2009 Z. z.

CENTRÁLNY REGISTER PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV, ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV A ĎALŠÍCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

§ 58

(1) Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len „centrálny register“) je zoznam údajov o pedagogických zamestnancoch, odborných zamestnancoch a ďalších zamestnancoch škôl a školských zariadení, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť, odbornú činnosť alebo ďalšie pracovné činnosti v školách a v školských zariadeniach.

(2) Centrálny register je informačným systémom verejnej správy,68) ktorého správcom je ministerstvo.

(3) V centrálnom registri sa vedú tieto údaje:

m) dĺžka započítanej praxe, z toho pedagogická prax pedagogických zamestnancov, odborná prax odborných zamestnancov,


(5) Centrálny register je zdrojom platných údajov o pedagogických zamestnancoch, odborných zamestnancoch a ďalších zamestnancoch škôl a školských zariadení pre potreby škôl, školských zariadení, zriaďovateľov škôl, zriaďovateľov školských zariadení, štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a iných orgánov verejnej správy.

(6) Centrálny register je neverejný okrem údajov podľa odseku 3 písm. a), j) a l).

(7) Ministerstvo poskytuje údaje z centrálneho registra len osobám podľa odseku 6 v rozsahu potrebnom na účely

a) zabezpečovania a plánovania kontinuálneho vzdelávania podľa tohto zákona,
b) financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,69)
c) zabezpečovania a kontroly financovania výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach,
d) štatistických zisťovaní vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpočtové účely alebo
e) plnenia iných úloh ustanovených osobitnými predpismi.69a)

(8) Ministerstvo sprístupní údaje v centrálnom registri pre

a) školy a školské zariadenia, ktoré sa týkajú pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť, odbornú činnosť alebo inú činnosť v škole a školskom zariadení,
b) zriaďovateľov, ktoré sa týkajú nimi zriadených škôl a školských zariadení alebo pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov, ktorých zamestnávajú; ak zriaďovateľ nie je zamestnávateľom týchto osôb, ministerstvo sprístupní len údaje v rozsahu neumožňujúcom ich identifikáciu,
c) orgány štátnej správy v školstve v rozsahu ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov,
d) iné subjekty, než podľa písmen a) až c) na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov,69b) a to na základe písomnej dohody medzi ministerstvom školstva a týmto subjektom.

(9) Školy, školské zariadenia a zriaďovateľ sú oprávnené spracúvať údaje podľa odseku 3 vo svojich informačných systémoch na účely plnenia ich úloh podľa právnych predpisov.Otázka je, z akého dôvodu chceš "riešiť" bývalého riaditeľa? Si kontrolný orgán zriaďovateľa školy?