zuzzkaa
15.08.14,14:27
V pracovnom pomere mám výsluhového dôchodcu - pracuje na dohodu o pracovnej činnosti. Je to ročník 1953 - čiže má 61 rokov.
Chcem sa spýtať aké odvody by som za neho mala odvádzať a či spĺňa dôchodkový vek (podľa info na Sociálnej poisťovni by mali výsluhový dôchodcovia spadať do kategórie kde sa za dôchodkový vek považuje už dovŕšených 55 rokov?)
ďakujem
avalik
15.08.14,15:59
Pravdepodobne nespĺňa dôchodkový vek.

§ 15
c) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) alebo b), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len „dôchodkový vek”) a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,

§ 65
(2) Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak.


Na určenie dôchodkového veku je potrebné zistiť aj koľko rokov má odpracovaných v I. alebo II. pracovnej kategórii a služobný pomer trval k 31.12.1999.

Najlepšie by bolo keby si dotyčný vyžiadal potvrdenie dôchodkového veku od SP.
beatam
15.08.14,16:04