SYLVI65
16.08.14,19:14
prosím o pomoc,stale plati ,že ak mesačný platca dph nedosiahne obrat svojich dodávok v hodnote nad 100.000 eur,môže surhnné vykazy zasielať štvrťročne,aj ked je mesační platca?dakujem
cloe
16.08.14,21:42
Áno, stále to platí.

Toto je z poučenia k podávaniu súhrnného výkazu:
I . K t o a k e d y p o d á v a s ú h r n n ý v ý k a z k dani z pr idanej hodnoty

2. P l a t i t e ľ d a n e z pr id an ej h od n ot y u v e d e n ý v b od e 1 s a m ô ž e r o z h o d n ú ť , ž e s ú h r n n ý v ý k a z bu d e
p o d á v a ť z a k a l e n d á r n y š t v r ť r o k , ak h od n ot a d o d a n é h o t o v a r u o s l o b o d e n é h o o d d a n e n e p r e s i a h n e
v p r í s l u š n o m k a l e n d á r n o m š t v r ť r o k u a s ú č a s n e v ž i a d n o m z p r e d c h á d z a j ú c i c h š t y r o c h k a l e n d á r n y c h
š t vr ť r o k o v hodnotu 1 0 0 00 0 eur . P r i p o s u d z o v a n í h o d n o t y p r e m o ž n o s ť p o d á v a n i a s ú h r n n é h o
v ý k a z u z a k a l e n d á r n y š t v r ť r o k n i e j e r o z h o d u j ú c a h o d n o t a d o d a n ýc h s l u ž i e b . N a p r . a k p l a t i t e ľ d a n e
d od al v p r í s l u š n o m k a l e n d á r n o m š t v r ť r o k u a s ú č a s n e v k a ž d o m z p r e d c h á d z a j ú c i c h š t yr o c h
k a l e n d á r n y c h š t v r ť r o k ov t ovar v h od n ot e c c a 75 0 0 0 eur a s ú č a s n e d o d a l s l u ž b y v h od n ot e c c a
12 0 0 0 0 e u r , m ô ž e s a r o z h o d n ú ť , ž e s ú h r n n ý v ý k a z b u d e p o d á v a ť z a k a l e n d á r n y š t v r ť r o k . N a
h o d n o t u d o d a n ý c h s l u ž i e b s a n e p r i h l i a d a . M o ž n o s ť p o d á v a ť s ú h r n n ý v ý k a z z a k a l e n d á r n y š t v r ť r o k
p r e s t á v a p l a t i ť o d s k o n č e n i a k a l e n d á r n e h o m e s i a c a , v k t o r o m h o d n o t a d o d a n é h o t o v a r u p r e s i a h n e
10 0 0 0 0 e u r , p r i č o m s ú h r n n ý v ý k a z j e p l a t i t e ľ d a n e p o v i n n ý p o d a ť o s o b i t n e z a k a ž d ý k a l e n d á r n y
m e s i a c p r í s l u š n é h o š t v r ť r o k a . N a p r . h o d n o t a d o d a n ý c h t o v a r o v v d r u h o m k a l e n d á r n o m š t v r ť r o k u
( a p r í l , m á j , j ú n ) v m e s i a c i m á j d o s i a h l a h o d n o t u 1 3 5 0 0 0 e u r . P l a t i t e ľ d a n e j e p o v i n n ý p o d a ť s ú h r n n ý
v ý k a z o s o b i t n e z a m e s i a c a p r í l , m á j a j ú n ( t . j . z a k a ž d ý k a l e n d á r n y m e s i a c p r í s l u š n é h o š t v r ť r o k a ) .
S ú h r n n é v ý k a z y z a a p r í l a m á j p o d á d o 2 0 . j ú n a . S ú h r n n ý v ý k a z z a j ú n p o d á d o 2 0 . j ú l a .