Daniela12345
18.08.14,10:03
Prosím poradiť :
bol doručený príkaz na začatie exekúcie na vymoženie pohľadávky s príslušenstvom : - istina - 384,00 Eur
- trovy konania 10,00 Eur, odmena exekútora, výdavky exekútora - 135,00
znenie EP: ... vydávam príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy:
V súlade s ust. §§64,66 a nasl. EP na vymoženie pohľadávky vo výške 384,00 Eur, jej príslušenstva vo výške 10,00 Eur a trov exekúcie 135,00 Eur prikazujem platiteľovi mzdy povinného XYZ aby odo dňa doručenia ..........vykonával z dvoch tretín zo mzdy a iných príjmov povinného zrážky a zrazené sumy ......

Oprávnený je : Dôvera - zdr. poisťovňa
Moja otázka : 2/3 zrážam z celej výšky EP ( 384+10+135 = 529,00) alebo len z 384,00 - z istiny ?

Ďakujem.
bodliak
18.08.14,10:12
Akože exekútor zostane hladný. Hm ?
Daniela12345
18.08.14,10:51
No to sa nesmie stať.
jance
18.08.14,10:57
2/3 zrážaš zo zostatku čistej mzdy po odpočítaní nepostihnuteľnej časti mzdy (nie z výšky EP) až kým neuhradíš celú výšku EP.
Daniela12345
18.08.14,11:08
Asi som sa vyjadrila nesprávne - ale postup výpočtu zrážky viem, len nie je mi jasné, či 2/3 použijem na celú pohľadávku 529,00 alebo len 384,00 Eur.
jance
18.08.14,11:28
Ja zrážam 2/3 na celú pohľadávku, nie iba na istinu. Príslušenstvo a trovy sú súčasťou zrážky, keď je EP na prednostnú pohľadávku, tak aj príslušenstvo a trovy k tomu patria.
Daniela12345
18.08.14,11:40
Ďakujem za pomoc.
Ja som sa stretla s EP, na ktorom bola určená zrážka : 2/3 pohľ. prednostná - istina
1/3 pohľ.neprednostná - trovy, poplatky.
Len ja som zrážku už nevykonávala, lebo zamestnanec už nepracoval vo firme.