janka27
28.08.14,10:26
Dobrý deň, moja otázka je, či platí poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a má príjem na základe pracovnej zmluvy, poistenie v nezamestnanosti. Na stránke Sociálne poisťovne som našla v informáciách, že od 1. 1. 2013 bude takýto zamestnanec platiť nemocenské a starobné poistenie. http://www.socpoist.sk/2128-menu/55424s?set_subframe=blind
Z § 19 ods. 3 zákona o sociálnom poistení, to však nevyplýva.
Nevedeli by ste mi poradiť?
avalik
28.08.14,10:48
§ 19
(1) Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na

a) zamestnanca podľa osobitného predpisu42), na obvineného vo väzbe42a) a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody42b),

b) fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

§ 14
Osobný rozsah nemocenského poistenia

(1) Povinne nemocensky poistení sú
a) zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1,


Poberateľ VD aj keď dovŕšil dôchodkový vek, nemusí mať priznaný starobný dôchodok. A teda sa po skončení PP môže prihlásiť na UPSVaR a následne žiadať dávku v nezamestnanosti - ak spĺňa zákonné podmienky.