vikiz
30.08.14,19:12
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ak mám dohodu so zamestnávateľom že nadčasy si budeme čerpať a nebudeme ich mať preplatené a ja mám 40 hodín nadčasov - to znamená že si môžem zobrať týždeň voľna neplateného - budem doma čerpám nadčasy a nebudem mať za tieto dni zaplatené v mzde kedže nebudem v páci? Ďakujem
Tweety
30.08.14,19:14
ÁNo tak, ale o tom, kedy si to budeš čerpať, rozhodne v zásade zamestnávateľ.
Platí
§ 121
Mzda za prácu nadčas

(1) Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

(2) Zamestnávateľ môže písomne dohodnúť s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, a so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku. V týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadčas nepatrí mzda ani mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas podľa odseku 1 a zamestnanec nemôže za túto dobu čerpať náhradné voľno.

(3) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala; v tom prípade zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1 nepatrí.

(4) Náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná.

(5) Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno podľa odseku 4, zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1.
ivka70
30.08.14,19:26
Ak čerpáš náhradné voľno za nadčasy, máš platené voľno, nemáš platené tie nadčasy v čase, keď vznikli . Čiže necerpas neplatené voľno.
Či zamestnávatel bude súhlasiť s týždňom voľna, to už si musíš dohodnúť s ním.
vikiz
30.08.14,20:11
Ďakujem vám, voľno mi dá len som chcela vedieť či budem mať o mzdu za tieto dni nižšiu výplatu, keďže nebudem v práci.
ivka70
30.08.14,21:04
Nie, nebudeš, to by bolo pri neplatenie voľne, nie pri náhradnom.
vikiz
30.08.14,21:25
Ďakujem
KEJKA
30.08.14,21:25
náhradné voľno budeš mať zaplatené, lebo si nemala nadčasy preplatené.