pegy1s
03.09.14,10:28
Či možno predsedu družstva, ktorého zvolila členská schôdza považovať za zamestnanca v zmysle pracovno-právnych vzťahov a či môže byť s nim uzatvorená pracovná zmluva alebo má byť odmeňovaný inak, t.j. či môže brať odmenu za výkon svojej funkcie.
Mishok
03.09.14,12:52
Môže (ale nemusí) byť s ním uzatvorená pracovná zmluva (v niektorých prípadoch je členstvo podmienené pracovno-právnym vzťahom §226 Obch. zák.)

Môže byť odmeňovaný inak. Stále je to však príjem zo závislej činnosti (§5 ZDP)

Stále platí, že sa jedná o príjem osoby podieľajúcej sa na základnom imaní keďže do orgánov môžu byť volený iba členovia. (Z podielov na zisku (po roku 2003) neplatí Daň z príjmu, sociálne poistenie, avšak z príjmov od roku 2011 je povinný platiť zdravotné poistenie.)