pegy1s
04.09.14,06:51
Môže štátny zamestnanec v stálej štátnej službe na vedúcej pozícii popri svojej práci vykonávať aj funkciu starostu malej obce na úväzok 0,3 alebo 0,4 ?
Ďakujem za odpoveď.
avalik
04.09.14,07:02
369/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 13

(3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona.10b)


400/2009 Z. z.Zákon o štátnej službe

§ 61

(2) Štátny zamestnanec ďalej nesmie

a) podnikať,

b) vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s opisom činností jeho štátnozamestnaneckého miesta; inou zárobkovou činnosťou na účely tohto zákona sa rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu,43)

c) byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb.

PS: Vedúci zamestnanec v štátnej správe a záujemca o post starostu nevie kde má hľadať info? :eek: