lotina
18.09.14,06:31
Dobrý deň, poprosím o radu. Dal som si do predajne namontovať kamerový systém. Bude ma to stáť okolo 1500 Eur. Na faktúre bude uvedené aj počet kamier aj montáž. Kam v JÚ zaradiť túto faktúru. Neviem, či to mám dať do technického zhodnotenia budovy, alebo len do VOZD. A či to rozdeliť na materiál a služby. Má s tým niekto skúsenosti? Ďakujem moc.

Ak niekto vie, poprosím poradiť. Faktúra má položky : materiál-teda kamery 1300Eur a nainštalovanie 200 Eur. Ďakujem

Dopĺňam otázku, takže mi prišla druhá faktúra, prvá bola vyčíslená zle. Materiál je 1600 eur, preprava materiálu 80 eur, 500 eur montáž. Vie mi niekto poradiť?

Nenájde sa niekto, čo mi poradí ? Ďakujem
Tweety
17.10.14,14:15
Kedže je OC kamerového systému nad 1700 €, treba ho zaradiť do majetku a odpisovať.
Jeho nákup bude teda VNZD.
lotina
18.10.14,05:21
Ďakujem, myslel som že to je tak, len som nevedel, ako je to s prácou, teda s montážou a dopravou, či aj to patrí do techn. zhodnotenia, alebo to mám účtovať samostatne. Ešte raz ďakujem.
lotina
20.10.14,07:32
Je potrebné rozlíšiť, či ide iba o kamerový systém alebo bezpečnostný systém. Ak ide o kamerový systém, ktorý len sníma objekt napr. videozáznamom, nie je možné ho považovať za zabezpečovací systém.

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie hmotného majetku do jednotlivých odpisových skupín podľa prílohy č. 1 k zákonu o dani z príjmov je kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanej Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008 (ďalej len „nariadenie“). Zaradenie jednotlivých produktov do kódov štatistickej klasifikácie podľa uvedeného nariadenia je v pôsobnosti Štatistického úradu SR. Na základe priradenia jednotlivých kódov produktom je možné zaradiť daný majetok do príslušnej odpisovej skupiny podľa prílohy č. 1 k zákonu.

Ako pomôcku môžeme odporučiť Metodický pokyn MF SR č. 3400/1998-62, ktorý bol uverejnený vo FS č. 3/1998, podľa ktorého súčasťou stavby je všetko, čo k nej podľa charakteru a projektovej dokumentácie patrí, pričom všetky výrobné zariadenia voľne umiestnené v stavbách alebo aj pevne spojené so stavbou, ktoré slúžia na zabezpečenie technologického procesu, sú samostatnými technologickými zariadeniami, a podľa § 22 ods. 2 a 3 ZDP aj samostatnými hnuteľnými vecami, resp. súbormi hnuteľných vecí, ktoré sa odpisujú oddelene od stavieb.

Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy v nadväznosti na štatistický klasifikáciu produktov a doba použiteľnosti majetku nevyplýva i z iných predpisov, na účely odpisovania zaradí daňovník majetok do odpisovej skupiny 2 s výnimkou hmotného majetku podľa ods. 6 a 9 ZDP.

V nadväznosti na uvedené, ako súčasť stavby sa neodpisujú kamery a server a rovnako nemôžu kamery spolu so zabudovanými rozvodmi tvoriť súbor hnuteľných vecí. Takýto postup by nebol v súlade s účtovnými a daňovými predpismi. Tieto zariadenia sa teda odpisujú ako samostatný hnuteľný majetok.

V prípade nejednoznačnosti zaradenia jednotlivých druhov majetku do príslušnej odpisovej skupiny môže daňovník požiadať Štatistický úrad SR o zatriedenie majetku do príslušného kódu klasifikácie produktov a zákon toto štatistické zatriedenie akceptuje. FR SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o daňových orgánoch nie je kompetentné činnosť zatrieďovania hmotného majetku do príslušných odpisových skupín vykonávať.
lotina
20.10.14,07:34
Takto mi odpovedali z FS. Viete mi poradiť ako sa z toho vymotať? Podľa tejto odpovede, kamerový systém nie je TZ budovy, ale kam to potom zaradiť, do akej odpisovej skupiny a či vôbec. Ďakujem.