Jana103
07.10.14,14:16
Dobrý deň,
máme zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, pracuje 5 dní v týždni po 8 hodín. V mesiaci september pracoval dňa 1.9.2014 10 hodín. 2 hodiny sú jeho nadčas, dostane za to nadčasový príplatok 25%, za 10 hodín dostane príplatok za prácu vo sviatok 100%. Bude ale aj tých 8 hodín jeho nadčas, keďže normálne by nepracoval? Ďakujem veľmi pekne.
Nikto neporadí? Ďakujem ešte raz.
jana1972
23.10.14,10:45
Sviatok pripadne na deň, ktorý je dňom nepretržitého odpočinku zamestnanca a zamestnávateľ zamestnancovi nariadi alebo s ním dohodne v súlade s § 94 Zákonníka práce, že zamestnanec bude v ten deň pracovať. V takom prípade ide o prácu nadčas a zamestnancovi prislúcha okrem mzdy a mzdového zvýhodnenia za prácu vykonávanú vo sviatok, tak ako je uvedené vyššie, aj mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, a to najmenej 25 % jeho priemerného zárobku. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna. Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas mu v tom prípade nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce nadčas, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.