Preparation
04.11.14,18:42
Potrebujem si ochránit hudbu pred kopírovaním, kradnutím a používanim. Ako nato?
buchač
04.11.14,17:44
Preparation
04.11.14,17:45
Pozeral som si to. Je to jediná cesta?
buchač
04.11.14,17:50
Veď čítaj ...a nie iba pozeraj .
Preparation
04.11.14,17:50
Ok Čítam
sosak
04.11.14,17:57
Organizácie kolektívnej ochrany

Kolektívna správa je zastupovanie viacerých osôb, ktoré majú majetkové práva k predmetu ochrany (autori, výkonní umelci, výrobcovia záznamov). Autorské odmeny a primerané odmeny sa vysporadúvajú prostredníctvom organizácií kolektívnej správy. Organizácia kolektívnej správy je právnická osoba, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy. Každá organizácia kolektívnej správy spravuje práva len vo vybraných odboroch, podľa vzťahu ku konkrétnym predmetom ochrany, v rozsahu oprávnenia udeleného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. K organizáciám kolektívnej správy patrí:

SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam. Zaoberá sa výkonom kolektívnej správy majetkových práv autorov a iných nositeľov práv k hudobným dielam (www.soza.sk);
LITA – autorská spoločnosť, ktorá sa zameriava na výkon kolektívnej správy majetkových práv autorov a iných nositeľov práv k literárnym, dramatickým, hudobnodramatickým, choreografickým, audiovizuálnym, fotografickým dielam, dielam výtvarného umenia, architektonickým dielam alebo dielam úžitkového umenia. V súčasnosti má spoločný výber s OZIS (www.lita.sk);
OZIS – Ochranné združenie interpretov v Slovenska, zastupuje výkonných umelcov pri ochrane ich majetkových práv a uvedenia týchto práv do praxe (www.ozis.sk);
SLOVGRAM - Nezávislá spoločnosť výkonných umelcov. Na základe platnej licencie zastupuje a chráni práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov (www.slovgram.sk);
SAPA - Slovenská asociácia producentov v audiovízii (www.sapa.cc);
AGICOA Europe Slovensko - úlohou tejto neziskovej organizácie je výber a prerozdeľovanie odmien a primeraných odmien za retransmisiu diel, práva ku ktorým vykonávajú nezávislí producenti (www.agicoa.sk);


Každý, kto používa predmety ochrany (napr. hudobné dielo), je povinný získať súhlas na ich použitie, teda uzavrieť s jednotlivými organizáciami licenčnú zmluvu ešte pred použitím diela. Zmluva má formu Hromadnej licenčnej zmluvy, jej podpisom získavate súhlas na použitie diel. Prostredníctvom týchto organizácií tak zaplatíte autorské odmeny nositeľom autorských práv.

Podnikateľ sa musí registrovať do všetkých zväzov, ktoré sa týkajú jeho pracovnej náplne. To znamená, že keď napríklad púšťa hudbu (autorov zastupuje SOZA, interpretov Slovgram alebo OZIS, niekedy aj LITA), musí sa registrovať do všetkých štyroch. Podnikateľ väčšinou platí paušál, ktoré si tieto organizácie medzi sebou rozdelia, ale musí sa registrovať na všetky, aby vedeli, že na časť paušálu majú nárok (napr. pri televíznom vysielaní sa televízie registrujú, platia paušálne poplatky, podávajú ochranným zväzom hlásenia o hudbe, ktorú použili vo vysielaní a zväzy na základe týchto hlásení prerozdelia prostriedky umelcom a autorom).
SAPA vykonáva správu k právam výrobcom audiovizuálnych diel, takže pokiaľ podnikateľ vo svojom podnikaní nepoužíva audiovizuálne diela, nemá povinnosť registrácie. V prípade, že ich podnikateľ používa a má na to licenciu priamo od poskytovateľa licencie (autora alebo producenta), ktorý disponuje všetkými právami (je dobré, aby sa to pri podpise zmluvy skontrolovalo), podnikateľ nemusí dodatočne riešiť ostatné práva umelcov. Napríklad keď producent nakrúti film a získa všetky práva od autorov a umelcov, môže ich sublicencovať. To znamená, že pri poskytnutí licencie na jeho film poskytuje odberateľovi všetky práva a odberateľ nemá žiadne ďalšie povinnosti. Keby producent nemal licenčné práva od umelcov, musel by si ich odberateľ vysporiadať sám prostredníctvom ochranných zväzov.
- See more at: http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/750/category/dusevne-vlastnictvo/article/autorske-prava-nie-su-zadarmo-ani-bez-byrokracie.xhtml#sthash.ZBpXDo0r.dpuf