demeter
17.11.14,17:36
Sme dobrovoľná nezisková organizácia DHZ /hasiči/,začala som účtovať v jednoduchom účtovnictve a známa účtovníčka mi povedala, že musíme účtovať v podvojnom účtovníctve,naše príjmy sú dotácie,tak v akom mám účtovať.Ďakujem!!
mondes
17.11.14,18:10
Nezisková organizácia

Nezisková organizácia môže účtovať buď v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo v sústave podvojného účtovníctva.

Jednoduché účtovníctvo môžu viesť účtovné jednotky, ktorými sú:

občianske združenia, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Uvedené účtovné jednotky vedú jednoduché účtovníctvo podľa Opatrenia MF SR č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov (opatrenie bolo zmenené a doplnené Opatrením MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17695/2013-74, uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2013).

Ak týmto účtovným jednotkám vznikne povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva, alebo im táto povinnosť nevznikne, ale pre sústavu podvojného účtovníctva sa rozhodnú dobrovoľne, pri jeho vedení postupujú podľa Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov (opatrenie bolo zmenené a doplnené Opatrením MF SR z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013).
demeter
17.11.14,19:16
Dúfam,že som to dobre pochopila môžem pokračovať v jednoduchom účtovníctve.
mondes
18.11.14,08:41
Áno, dobre si to pochopila, je to uvedené aj v § 9 ods. 2 písm. c zákona o účtovníctve. Viď:
§ 9
Účtovné sústavy
Na začiatok

(2) V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať
a) podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis, 16)
b) fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3],
c) občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
d) cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.
demeter
18.11.14,16:31
Ďakujem veľmi za odpovedˇ,lebo už som mala v tom guláš.