ekovm
20.11.14,10:11
Ak dodávam plodinu podľa §69ods.12písm f môžem sa sama rozhodnút či budem fakturovať každý deň /s DPH do 5000eur/ alebo urobím súhrnnú faktúru za 5 dní dodávok / bez DPH nad 5000eur/?
Mishok
20.11.14,10:44
§ 75
Súhrnná faktúra

(1) Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca; faktúra sa musí vyhotoviť do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.