svetielko
21.11.14,07:59
Dobrý deň,firma vedie v evidencii od roku 2011,2012,2013 nezaplatené dodávatelské dobropisy, ako postupovať pri ich
vyradení z účtovníctva.
Mishok
21.11.14,10:54
tvorte opravné položky na pohľadávky a potom ich vyradte z účtovníctva (teda ka viete ze nebudú uhradené a spĺňate podienky.)

tvorba opravnej položky 547/391
vyradenie pohľadávky 391/311,315,.,..

§ 20
Rezervy a opravné položky
(14) Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, alebo ak ide o daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, 102) aj tvorba opravnej položky na časť pohľadávky vzťahujúcej sa na istinu a úrok zahrnutý do príjmov zo spotrebiteľského úveru, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako
a) 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
b) 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
c) 1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.