jankak10
23.11.14,17:54
Letko
23.11.14,20:28
zákon 25/2006

§ 4
Finančné limity

(1) Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

(2) Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

(3) Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku

a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur,

b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je

1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo

2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,

c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur.
jankak10
24.11.14,08:37
A musí mať organizácia, t.j. Základná škola vypracovanú vnútornú smerinicu na verejné obstarávanie?
Čiže na vchodové dvere za 3000 eur je potrebné verejné obstarávanie?
Letko
24.11.14,12:09
Na vchodové dvere za 3000€ nieje potrebné VO. V smernici si určíte, pri akej sume si budete robiť prieskum trhu, napr. pri cene od 10 000 do 20 000 urobíte prieskum trhu na základe oslovenia 3 dodávateľov.

Ak naplno spustia www.eks.sk, budete musieť robíť elektronické VO už od 1 000,-€. Predpoklad jeho spustenia je zatiaľ 1/2015.
jankak10
24.11.14,14:16
Ďakujem