JAJA11
24.11.14,10:27
Neviem, či som to dobre pochopila, ale stále platí, že ak štvrťročný platca DPH pred 30.9.2012 presiahne obrat trebárs až teraz v 10/2014, tak sa mesačným platcom DPH stane až od 1.1.2015?
Prechodné ustanovenie zmenám k 31.10.2012 v zákone o DPH platí stále?

pátrala som po informáciach a toto som našla na stránkach Finančnej správy:

Platiteľ DPH registrovaný pred 1.10.2012

Otázka č.2 - Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac

Platiteľ DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím vo štvrtom štvrťroku 2013 - k 1.novembru 2013 (za obdobie od 1.11.2012 do 31.10.2013 ) prestal plniť podmienku obratu - dosiahol obrat 129 000 eur, ale následne za obdobie od 1.12. 2012 do 30.11.2013, ako aj za celý rok 2013 platiteľ DPH dosiahol obrat nižší ako 100 000 eur. Na základe týchto skutočností má platiteľ DPH od 1.1.2014 mesačné zdaňovacie obdobie alebo aj v prvom štvrťroku je zdaňovacím obdobím platiteľa DPH kalendárny štvrťrok?

Odpoveď

Ak platiteľ DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím od 1. novembra 2012 do 31. októbra 2013 presiahol obrat 100 000 eur, platiteľ DPH prestal plniť obratovú podmienku k 1. novembru 2013. Platiteľ DPH dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie štvrtý kalendárny štvrťrok 2013 a od 1. januára 2014 je jeho zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. Platiteľ DPH má v takomto prípade mesačné zdaňovacie obdobie a túto zmenu zdaňovacieho obdobia zo štvrťročného na mesačné nie je povinný oznámiť daňovému úradu.

a pre tých, ktorý to náhodou tiež budú potrebovať: poslala som otázku aj na FR a dostala som okamžitú odpoveď:

Dobrý deň,

V prípade, ak platiteľ dane registrovaný pred 01.10. 2012, ktorý mal k 30.09. 2012 štvrťročné zdaňovacie obdobie prestane plniť v októbri 2014 alebo v novembri 2014 alebo decembri 2014 obratovú podmienku, t.j. k 30.09. 2014 alebo k 31.10. 2014 alebo k 30.11. 2014 dosiahol obrat vo výške 100 000 € za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie švrtý kalendárny štvrťrok 2014, pričom od 01.01. 2015 bude mať zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. To zn., že platiteľ dane podá daňové priznanie za štvrtý kalendárny štvrťrok 2014 a od 01.01. 2015 bude podávať daňové priznania za každý kalendárny mesiac. Platiteľ dane pri prechode zo štvrťročného zdaňovacieho obdobia na mesačné zdaňovacie obdobie nemá povinnosť oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu.---
S pozdravom,
Ing. Soňa Lišaníková
Kontaktné centrum podpory
Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica
Tweety
24.11.14,10:32
Mesačným sa sáva už v mesiaci október.
Platí §77
(3) Ak sa platiteľ rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok podľa odseku 2, je povinný oznámiť túto zmenu daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili podmienky podľa odseku 2. Zmena zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ splnil podmienky podľa odseku 2. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia platiteľ prestane plniť podmienky podľa odseku 2, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom podmienky prestal plniť.
JAJA11
24.11.14,10:36
§ 85ka
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Platiteľ, ktorý mal k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže pokračovať v tomto zdaňovacom období, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť podmienky podľa § 77 ods. 2.

mňa však mýli toto prechodné ustanovenie.... v zákone stále je a uvedený platiteľ bol štvrťročným platiteľom aj pred 30.9.2012.....
Tweety
24.11.14,10:42
ale to platí pre zmeny k 1.10.212.
JAJA11
24.11.14,11:43
hej, ale on mal k 30.9.2012 štvrťročné zdaňovacie obdobie a doteraz neprekročil 100.000, až teraz, čiže podmienky spĺňa, nie je tam obmedzenie, že sa to týka len roku 2012, veď potom to mali z toho zákona vypustiť, ak to už dnes neplatí...... práveže mne sa zdá že to takto vykladali počas školení, len sa ma to vtedy netýkalo, tak som to neriešila.... pamätám si, že sa na školení pýtali, že čo ak niekto štvrťročný dosiahne obrat 100.000 EUR počas toho kvartálu a mne donesie papiere až potom, tak ja zistím, že presiahol hranicu až po skončení kvartálu a dostane pokutu. Vtedy školiteľka povedala, že na to platí to prechodné ustanovenie.... ale to bolo na školení v roku 2013.... a teraz sa ma chytajú pochybnosti..... :-(
kn-alka
24.11.14,11:46
teraz sa riadiš platným zákonom, prechodné ustanovenia sa týkajú len toho obdobia, ku ktorému boli určené, čo ťa má teraz zaujímať rok 2012, keď posudzuješ rok 2014 !!!!
JAJA11
24.11.14,12:14
a ako potom mám uvažovať.... ak presiahol v októbri obrat, tak už za október mám podať mesačné DP? a zas nemám jasno, berie sa v JU vystavenie faktúry, alebo jej úhrada?
Tweety
24.11.14,12:17
berieš zdaniteľné plnenie odpoveď už máš, je to tam jasne napísané
kn-alka
24.11.14,12:25
jaja11 !!! - odkedy sa v DPH berie do úvahy úhrada?..... zdaniteľné plnenie - t.j. obrat pri vyšlých faktúrach príp. tržbách ERP (nezávisle od úhrady).
Tweety
24.11.14,12:26
možno to tak stále berie, ak je tomu tak, je to zlléééé, chyba lávky....
marjankaj
24.11.14,12:36
§4
(7) Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.
marjankaj
24.11.14,12:44
V záujme jednotného postupu pri uplatňovaní § 4 ods. 7 zákona o DPH Ministerstvo financií SR vydalo Usmernenie č. MF/12 860/2004-73, podľa ktorého zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb. Zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona výnosy bez dane z dodávaných tovarov a služieb.

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/registracna-povinnost-pre-dph
JAJA11
24.11.14,13:45
všetkým veľmi pekne ďakujem za ochotu :-)
JAJA11
24.11.14,13:59
kn-alka, ale aj tak by som chcela vedieť, prečo to prechodné opatrenie ešte stále v zákone je, nevyhodili ho a v tej klauzule nie je uvedené, že sa to týka roku 2012.... len že tí čo boli štvrťroční platci pred 30.9.2012, tak toto pre nich platí..... žiadne obmedzenie že len v roku 2012..... nejde mi to stále do hlavy..... nerada by som platila pokutu, ale zmysel mi to nedáva......
Ludmiiilka
17.12.14,10:36
bez dane - mám brať sumy na faktúrach bez DPH?
Tweety
17.12.14,10:37
áno, bez dane, veď to tam máš uvedené