želkap.
27.11.14,18:20
Mishok
27.11.14,21:43
to ci budete mat povinnost platit preddavky budete vediet na zaklade priznania za rok 2014

Preddavky na daň môžu byť v nadväznosti na výšku predpokladanej dane štvrťročné alebo mesačné. Za predpokladanú daň sa považuje súčet ročnej sadzby dane uvedenej všeobecne záväznom nariadení príslušného vyššieho územného celku za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.

Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru u jedného správcu dane nepresiahne 660 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-motorovych-vozidiel#PlateniePreddavkovInf
marjankaj
27.11.14,22:03
Máš iba jedno auto?
kn-alka
28.11.14,08:15
Ak viete, že sa Vám mení daňová povinnost, prípadne úplne zanikne, môžete požiadať DÚ o platenie preddavkov inak:

Daň z motorových vozidiel
§ 91
Preddavky na daň a platenie dane

(9) Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, ako je ustanovené v odsekoch 1 a 2. Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj na základe žiadosti daňovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o platení preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať.
marjankaj
28.11.14,12:20
Keďže k 1.1.2015 vozidlo už nie je v evidencii, tak sa nezahrňuje do výpočtu preddavkov na rok 2015.
§91
(5) Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane uvedenej v platnom všeobecne záväznom nariadení44) za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.