agregova
27.11.14,18:18
vie mi niekto jednoducho vysvetliť na nejakom príklade/DD/ aj s dátumami §53 o DPH.
Ďakujem
petra:-)
28.11.14,08:43
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/odpocitanie-dane#OpravaOdpocitanejDane

Oprava odpočítanej dane

Ustanovenie § 53 zákona o DPH nadväzuje na prípady, ak platiteľ dane opravil základ dane a tiež na prípady dovozu tovaru, ak colný orgán vráti alebo odpustí daň. Ukladá sa povinnosť opraviť odpočítanú daň v nadväznosti na opravu základu dane (§ 25), ak táto oprava má za následok zníženie základu dane, a tiež, možnosť opraviť odpočítanú daň, ak táto oprava má za následok zvýšenie základu dane. Obdobne platiteľ dane vykoná opravu odpočítanej dane v prípadoch, kedy je základ dane znížený alebo zvýšený colným orgánom následne po dovoze tovaru.

Povinnosť opraviť odpočítanú daň, ak nastane skutočnosť podľa § 25 ods.1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie dane platiteľ dane vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom:

dostal doklad o oprave dane,
ak nedostane doklad do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods.1 zákona o DPH v zdaňovacom období, keď uplynie 30 dní odo dňa, keď nastala rozhodná skutočnosť.
Ak sa oprava odpočítanej dane vťahuje na nadobudnutie tovaru z iného členského štátu alebo dodanie tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň príjemca plnenia, platiteľ súčasne opraví aj základ dane a daň podľa § 25 zákona o DPH.

V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu
(§ 22 zákona č. 595/2003 Z.z.), zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (tzv. finančný lízing), odvedie platiteľ daň zníženú o daň, ktorú z tohto tovaru už odviedol, najviac však do výšky odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.

Príklady:

Príklad č. 1: Nájomca si obstaral formou finančného prenájmu motorové vozidlo. Následne toto motorové vozidlo bolo odcudzené t.j. došlo ku krádeži vozidla. Má nájomca v prípade krádeže vozidla povinnosť odviesť DPH?

Riešenie: Postup pri vrátení odpočítanej dane v prípade krádeže tovaru, ktorým je aj hmotný majetok obstaraný formou finančného lízingu, vyplýva z § 53 ods. 5 zákona o DPH. Uvedené ustanovenie sa nájomcu netýka. Daň z pridanej hodnoty odvádza len prenajímateľ, ako rozdiel medzi uplatnenou daňou pri nákupe vozidla a daňou z jednotlivých splátok, ktoré už odviedol podľa splátkového kalendára.

Príklad č. 2: Platiteľ DPH pri inventúre tovaru zistil manko. Má platiteľ povinnosť odviesť DPH?

Riešenie: Ustanovenie § 53 ods. 5 sa vzťahuje len na odcudzený tovar krádežou. To znamená, že sa nevzťahuje na prípady sprenevery, podvodu, neoprávneného užívania cudzej veci a neoprávneného užívania cudzieho motorového vozidla. Prípady straty alebo zničenia tovaru nespadajú pod § 53 ods. 3 zákona o DPH.

Príklad č. 3: Platiteľ dane (odberateľ) vráti dodávateľovi časť tovaru z dôvodu reklamácie. Dodávateľ reklamáciu uznal a 28. apríla 2014 poskytol zľavu z pôvodnej ceny tovaru. Je odberateľ povinný opraviť odpočítanú daň, ktorú si pri kúpe tovaru odpočítal.

Riešenie: Dodávateľ vyhotoví doklad o oprave základu dane 3.mája 2014 (podľa § 73 písm. e) zákona o DPH je dodávateľ povinný vyhotoviť opravný doklad do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH). Odberateľ vykoná opravu odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane, t.j. za zdaňovacie obdobie máj. Ak by dodávateľ nevyhotovil doklad o oprave základu dane ani do 28. mája 2014, odberateľ je povinný za zdaňovacie obdobie máj 2014 opraviť odpočítanú daň (30 dňová lehota vyprší 28. mája 2014).

Príklad č. 4: Taliansky podnikateľ registrovaný pre daň v Taliansku dodal tovar v hodnote 10 000 eur z Talianska do tuzemska slovenskému podnikateľovi, ktorý je platiteľom dane dňa 28. apríla 2014. Slovenský podnikateľ faktúru od talianskeho podnikateľa nemá k dispozícií. Daňová povinnosť vznikla 15. mája 2014 a preto nadobudnutie priznal za zdaňovacie obdobie máj 2014 (vznik daňovej povinnosti podľa § 20 ods. 1 písm. a/ zákona o DPH). Odpočítanie dane však uplatniť nemohol. Dňa 29. júna 2014 dostal faktúru s dátumom vyhotovenia 28. apríla 2014. Aký bude postup slovenského podnikateľa.

Riešenie: Daňová povinnosť vznikla už 28. apríla 2014 slovenský podnikateľ – platiteľ dane musí podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie apríl 2014 (vznik daňovej povinnosti podľa § 20 ods.1 písm. b/ zákona o DPH – dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a). Platiteľ dane má právo v dodatočnom daňovom priznaní uplatniť aj odpočítanie dane z nadobudnutia tovaru.
agregova
28.11.14,21:03
Ďakujem, tak keď mi príde DD od tuzemského dodavateľa s DVDP napr. 31.10.14 a ja som ho prijala 11.11.14 dávam ho DP DPH za 11.mesiac. Rozumiem tomu správne,