Odri
28.11.14,11:58
Syn je od augusta 2013 SZČO na základe profesionálnej hráčskej zmluvy a od t.č. začal platiť zálohové platby do zdravotnej poisťovne. V septembri 2014 sa však súčasne stal aj denným študentom a potrebné potvrdenie zo školy odovzdal ZP. Pri tejto príležitosti ho informovala pracovníčka ZP, že po dobu štúdia mu povinnosť platiť poistné zanikla a získava štatút denného študenta teda nezaopatreného dieťaťa za ktoré je platiteľom poistného štát (nezaopatrené dieťa: za nezaopatrené dieťa sa na účely zákona 580/2004 považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia...). Je to naozaj tak? Bola by som nerada, keby si zdravotná poisťovňa dodatočne opravila niečo v softvérovej evidencii v súvislosti s jeho hráčskou zmluvou a následne by musel doplatiť stovky Eur. Vopred vďaka za odpoveď.
veronikasad
28.11.14,13:01
Povinnosť platiť preddavky na zdr.poistenie mu vznikne od 1.1.2015 - na základe výsledkov RZZP za rok 2013. Ako poistenec štátu však preddavky nemusí platiť z min. vymer.základu, ale zo skutočného. Ich výškju má uvedenú v RZZP za rok 2013.

Do 31.12.2014 si môže určiť vymeriavací zákllad nula a preddavky neplatí.
Odri
28.11.14,14:03
Dobrý deň, vďaka za odpoveď. Chcem sa ešte opýtať, mení niečo na uvedenej odpovedi skutočnosť, že v roku 2013 nejaký príjem mal (cca. 2500€/rok...) a tiež sa uistiť, že RZZP za rok 2013 už nemal povinnosť podať poistenec, ale na základe podkladov od DÚ ho poistencovi robí zdravotná poisťovňa?
Odri
28.11.14,14:11
Asi aj pre neho platí Vaša odpoveď z 25.4.2014 adresovaná myslím živnostníkovi, s tým rozdielom, že nakoľko sa stal SZČO v r. 2013 a nie 2014 ... dátumy -1rok :-) :
Poistenci štátu, medzi ktorých patria aj študenti, neplati zdr.poistenie z minima, ale zo skutočného vymer.základu podľa ročného zúčt.zdr.poistenia.

V tvojom prípade, ak živnosť budeš zakladať v tomto roku :
- nezaškrtávaj na živ.úrade, aby za teba urobili registráciu v prísl.zdr.poisťovni
- choď sa so živ.listom osobne prihlásiť do prísl. ZP, urči si vymer.základ nula. Preddavky do 31.12.2015 platiť nebudeš. Od 1.1.2016 (ak dovtedy bude ešte trvať štúdium), začneš platiť preddavky, ktorých výšku ti oznámi prísl.ZP.

Do 30.9.2015 vykoná ZP ročné zúčtovanie zdr.poistenia za rok 2014, ak za rok 2014 vykážeš zisk, oznámi ti výšku nedoplatku, ktorý si povinný uhradiť. Rovnako, ak vykážeš zisk za rok 2015, tiež ti vznikne nedoplatok na zdr.poistení za rok 2015, lebo preddavky za tieto roky platiť nebudeš.
veronikasad
28.11.14,14:40
ano platí, s tým rozdielom, že od 1.1.2015 už preddavky platiť nemusí. V roku 2014 nech šetrí na nedoplatok - v závislosti od výšky základu dane - ktorý mu ZP oznámi po vykonaní RZZP za rok 2014, niekedy v júni 2015.