Daduš K
09.12.14,10:29
Dobrý deň Pora´dáci. Viete mi prosím pomôcť s takou vecou ako sú stravné lístky pre konateľa? Konateľ nemá zmluvne uzavretý pracovnoprávny vzťah, ani dohodu, no chce si uplatňovať stravné lístky. Ja som toho názoru, že na nich nemá nárok a ak mu ich s.r.o poskytne je to pre ňu pripočítateľná položka k dani z príjmu. Uvažujem správne? Ďakujem.
Mishok
09.12.14,10:31
Ak nemá zamestnancov tak nie

Ak nie je zamestnancom tak sa na neho zakonník prace nevzťahuje (teda ani práva a povinnosti zamestnancov) a vykonáva svoju činnosť na základe obchodného zákonníka.

Stretol som sa však aj s názorom že ak má SRO zamestnancov tak MôŽE, nakoľko sa riadi zákonníkom práce lebo je zamestnávateľ:
V prípade že má zamestnancov (a je zamestnávateľom):

Zákonník práce:
§ 152
Stravovanie zamestnancov
(8) Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov
a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,
b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,
c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa odseku 3.

§12
(1) Ak sa podľa tohto zákona vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov alebo dohoda s nimi, zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne; to neplatí, ak tento zákon ustanovuje, že dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. Ak tento zákon ustanovuje, že dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa, túto dohodu nemožno nahradiť ani dohodou so zamestnancom.

Zákon o dani z príjmov
§ 19
Daňové výdavky
(2) Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú
...
c) výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na:
5. príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom, 86a)
(86a je §152 zákonníka práce)

PS: Ono by to v praxi znamenalo že ak ako zamestnávateľ mám aspoň jedného zamestnanca tak môžem stravné lístky preplácať celej dedine čo sa mi teda nezdá... a poľa mňa bude zádrheľ hneď v prvom §

Pôsobnosť Zákonníka práce
§ 1

(1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.
Daduš K
09.12.14,10:35
Myslela som si Ďakujem pekne.