ANIKA81
22.01.15,15:09
vojo
22.01.15,18:06
Tiez som to riesil tento mesiac, udajne pokial to nie je ucet pri platcovi DPH tak netreba ale pre istotu som poslal spravcovi dane listom oznamenie o zmene firemneho uctu.
avalik
22.01.15,18:45
Daňový poriadok

§ 67

(2) V žiadosti o registráciu je daňový subjekt, ktorým je

a) fyzická osoba, povinný uviesť
8. čísla účtov vedených v bankách, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti,

b) právnická osoba, povinný uviesť
6. čísla účtov vedených v bankách, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti,

(9) Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa odseku 2 vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. V tejto lehote predloží daňový subjekt správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii. Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny v registri vykoná správca dane z úradnej moci, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti.

§ 154
Správne delikty

(1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto
c) nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote,


§ 155
Pokuty

(1) Správca dane uloží pokutu
d) od 30 eur do 3 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. c); ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur,