AdrianaA
24.03.15,11:24
Chceli sme preklepnúť jednu firmu s ktorou ideme spolupracovať, ale nemá v registry za roky 2013,2014 účtovnú závierku. Je platca DPH, normálne fungujú. Je to možné ?
Kabaka123
24.03.15,11:34
pozri toto

http://www.monarex.sk/info/spracovali-sme-pre-vas/zverejnovanie-informacii-uctovnej-zavierky-od-roku-2014.html

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-431#f5970628
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva

1. právnických osôb,1) ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,
2. zahraničných osôb,2) ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov,3)
3. fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu4) s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu,4a)
b) rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky,
c) register účtovných závierok (ďalej len „register“).
(2) Osoby podľa odseku 1 písm. a) sa považujú za účtovnú jednotku.
AdrianaA
24.03.15,12:17
Veď práve. Nejde mi to do hlavy. Museli podať DP za 2013 elektronicky a k tomu aj závierku. Roky predtým tam majú naskenované. Nechápem.
Kabaka123
24.03.15,12:21
tak to už neviem, prečo :)