AAAndreaaa
30.03.15,07:52
Dobrý deň, máme OZ, ktoré je prijímateľom 2% dane a pravdepodobne to bude tento rok viac ako 3320 EUR. Podľa legislatívy 2% dane na rozhodni.sk vzniká pri príjme 2% z daní nad túto sumu povinnosť uverejniť použitie týchto prostriedkov v Obchodnom vestníku aj s výrokom audítora, ak: citujem: "ak podľa osobitného predpisu1) prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom". Prosím, ktorý je to predpis 1 a kedy vzniká OZ povinnosť mať ÚZ overenú audítorom? Vopred ďakujem za Vaše odpovede.
Papierniková
30.03.15,10:14
Povinnosť overenia ÚZ OZ audítorom je po dosiahnutí ročného podielu prijatej dane vyššej ako 35.000 € :

Zo zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 19 ods. 4 :

(4) Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom majú aj právnické osoby vymedzené v osobitnom predpise, 26) ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 eur, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité; táto účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.26aa)

Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v ročnom prehľade prijímateľov podľa odseku 12 je vyšší ako 3 320 eur, je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov podľa odseku 12 zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku, ktorá obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane, spôsob použitia podielu zaplatenej dane a výrok audítora, ak podľa osobitného predpisu1) prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom.

Vo Vašom prípade ide len o zverejnenie použitia v Obchodnom vestníku.
AAAndreaaa
30.03.15,11:50
Ďakujem, presne to mi nebolo celkom jasné, teraz už rozumiem výkladu :) pekný deň prajem