zazi
01.06.15,09:08
V účtovnej závierke za rok 2014 bola zmenená súvaha a výkaz ziskov a strát - v členení podľa jednotlivých riadkov. Teraz by som potrebola súvahu aj výsledovku pre rok 2015. Už vyšli tlačivá ? Alebo si to zle vysvetlujem, že to bolo len k účtovnej závierke?
karakul
01.06.15,09:41
... do vydania nových výkazov platia tie staré.