Katuška 10
15.06.15,12:37
pri zamestnancoch odmeňovaných podľa 553/2003 môžem dať osobný príplatok zamestnancovi ak pracuje na skrátený úväzok?
avalik
15.06.15,12:58
zákon nevylučuje priznanie osobného príplatku zamestnancovi so skráteným pracovným úväzkom:

§ 10
Osobný príplatok

(1) Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu; to sa nevzťahuje na zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g). Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(2) O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.

(3) Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %.
Katuška 10
15.06.15,14:23
Ďakujem, tak som to našla aj ja v zákone len som sa chcela uistiť =)