Tati5
18.06.15,21:29
Dobrý deň,

podávam DP FO typ B k 30.6.2015 chcem sa opýtať, čo sa rozumie príspevkami na doplnkové dôchodkové poistenie v riadku 77, mám tým rozumieť životné poistenie, prípadne druhý pilier? Aká je podmienka na uplatnenie výdavkov? Ďakujem pekne...
veronikasad
18.06.15,21:43
(10) Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu35) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

(11) Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 10 je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok; pri výpočte úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí sú účastníkmi tohto sporenia sa použije postup podľa § 4 ods. 3.

(12) Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 10 musia byť súčasne splnené tieto podmienky:
a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 10 zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, 35) ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene a).