daanaa
22.06.15,17:29
Je potrebné dávať pracovníkovi podpisovať mlčanlivosť podľa nového zákona č. 122/2013 Z.z. § 22, keď ju má podpísanú podľa zákona 313/2001 Z.Z. o verejnej službe, § 9? V podstate majú rovnané znenia
Mária27
22.06.15,18:40
Pozri prechodné ustanovenia nového zákona:

§ 76

(4) Poverenia a oznámenia o poverení zodpovednej osoby podľa doterajšieho zákona sa považujú za poverenia a oznámenia o poverení zodpovednej osoby podľa tohto zákona. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní písomne poveriť zodpovednú osobu a jej poverenie oznámiť úradu v súlade s týmto zákonom do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona.

a § 21
(4) Prevádzkovateľ je povinný opätovne poučiť oprávnenú osobu, ak došlo k podstatnej zmene jej pracovného, služobného alebo funkčného zaradenia, a tým sa významne zmenil obsah náplne jej pracovných činností, alebo sa podstatne zmenili podmienky spracúvania osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov v rámci jej pracovného, služobného alebo funkčného zaradenia.
daanaa
23.06.15,07:33
ďakujem