nepravnik
29.07.15,11:36
Mestský úrad mi zakázal na mojom vlastnom pozemku parkovať s nákladným vozidlom a traktorom v obytnej časti mesta XY, lebo podľa § 39b ods.3 písm. c stavebného zákona v spojení s § 8 ods. 4 vyhlášky 532/2002 nemám na to rozhodnutie a ani mi ho nevydajú na zriadenie odstavnej plochy, a nedajú mi súhlas, lebo pre vozidlo nad 3,5 t sa musia umiestňovať odstavné plochy mimo obytnej časti mesta. Je to tak naozaj správne?. Nemusí byť aj vydané VZN o tomto? Ďakujem za odpoveď, ak by bola rýchlo tak ďakujem.

Prepáčte, neviem či dobre píšem rozšírenie, ale skúsim sa najprv spýtať, podľa toho čo je uvedené vo vyhláške 532, kde potrebné časti prikladám je napísané, že v časti prvej -(1) Požiadavky v prvej a druhej časti sa vzťahujú na všetky druhy stavieb, a až požiadavky vo štvrtej časti sú pre osoby so zníženou spôsobilosťou- (1) (4) Požiadavky vo štvrtej časti sa vzťahujú na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
teda platí táto vyhláška na všetky stavby?

druhá otázka je že podľa stavebného zákona §39 b Rozhodnutie o využívaní územia sa vyžaduje na -c) zriadenie, alebo zrušenie športových ihrísk, odstavných plôch a skladovacích plôch - čiže ak tam chcem zriadiť odstavnú plochu, to jest asi vybudovať nejaký betónový podklad, tak na to potrebujem povolenie, ale ja som nikoho o nič nežiadal, lebo tam ani nechcem mať dlhodobo odstavené autá a traktor, lebo tie pozemky alebo predám, alebo si tam sám niečo postavím. V podstate sa dá povedať, že zatiaľ nepredané stavebné pozemky využívam tak, že tam parkujem techniku, ktorú keď mi stavebný úrad dá povolenie na stavbu tak budem stavať s tou technikou.
Úplne iná je otázka, prečo mi stavebný úrad nedovolil stavať, ale to zatiaľ nerozoberajme. Ďakujem všetkým za fakt super rýchle reakcie

VYHLÁŠKA 532/2002
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 8. júla 2002,*
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. ustanovuje:
Úvodné ustanovenia*
§ 1

Vyhláška ustanovuje podrobnosti o

a) všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ktorými sú požiadavky na územnotechnické riešenie výstavby, požiadavky na stavebnotechnické riešenie stavby a požiadavky na účelové riešenie stavby,*
b) všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
§ 2
(1) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri projektovaní a schvaľovaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a pri umiestňovaní, projektovaní, povoľovaní, uskutočňovaní, kolaudovaní, užívaní a odstraňovaní stavby.

(2) Požiadavky v prvej a druhej časti sa vzťahujú na všetky druhy stavieb, ak nie je v tretej časti ustanovené inak.

(3) Požiadavky v prvej, druhej a tretej časti sa použijú primerane aj na zmeny stavby, na stavbu, ktorá je kultúrnou pamiatkou, 1) na udržiavacie práce, na zmeny v užívaní stavby a na stavbu zariadenia staveniska.

(4) Požiadavky vo štvrtej časti sa vzťahujú na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a použijú sa primerane aj na zmeny stavieb, ak to nie je vylúčené zo závažných kultúrnych, historických alebo technickoprevádzkových dôvodov; odôvodnenie musí obsahovať projektová dokumentácia.

PRVÁ ČASŤ
ÚZEMNOTECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU
§ 8
Rozptylová, odstavná a parkovacia plocha

(1) Stavba musí mať pred svojím vstupom rozptylovú plochu, ktorá zodpovedá druhu a účelu stavby. Riešenie rozptylovej plochy musí umožňovať plynulý a bezpečný prístup i odchod a rozptyl osôb vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.

(2) Stavba musí byť vybavená odstavným a parkovacím stojiskom riešeným ako súčasť stavby alebo ako prevádzkovo neoddeliteľná časť stavby, alebo umiestneným na pozemku stavby, ak tomu nebránia obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpisov.7)

(3) Odstavná a parkovacia plocha pre osobný automobil sa zriaďuje pri každom potenciálnom zdroji a cieli dopravy, ak tomu nebránia obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpisov.6) Počet odstavných a parkovacích plôch musí zodpovedať slovenskej technickej norme.8)

(4) Garáž, odstavná a parkovacia plocha pre vozidlo nad 3, 5 t sa umiestňujú mimo obytnej časti mesta a obce okrem stavieb garáže, odstavnej a parkovacej plochy v uzatvorených priestoroch stavby a okrem stavieb garáže, odstavnej a parkovacej plochy pre špeciálne policajné vozidlo, požiarne vozidlo a sanitné vozidlo.

(5) Odstavná plocha a garáž majú byť usporiadané a zrealizované tak, aby ich užívanie neškodilo zdraviu ľudí a nerušilo prácu, bývanie a pokoj v okolí svojím hlukom alebo zápachom. Odstavná plocha má byť zazelenená


ŠTVRTÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY

NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI
S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU
A ORIENTÁCIE*
§ 56

Požiadavky v tejto časti tejto vyhlášky sa vzťahujú na

a) stavbu bytového domu56) a ostatných budov na bývanie, 57)
b) byt, ak ho má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len "byt osobitného určenia"), 58)
c) stavbu rodinného domu, 59) ak ju má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len "rodinný dom osobitného určenia"),*
d) stavbu nebytovej budovy60) v časti určenej na užívanie verejnosťou,*
e) stavbu, v ktorej sa predpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len "stavba s chráneným pracoviskom"), 61)
f) inžiniersku stavbu62) v časti určenej na užívanie verejnosťou.


Stavebný zákon - Zákon č. 50/1976 Zb.

§ 39b
Rozhodnutie o využívaní územia

(1) Rozhodnutím o využívaní územia sa povoľuje nové využívanie územia, určujú sa jeho podmienky a čas jeho platnosti.

(2) V podmienkach nového využívania územia sa určí najmä spôsob, akým sa má územie upraviť, usporiadať, zalesniť, odvodniť, pripojiť na pozemné komunikácie, na siete a zariadenia technického vybavenia územia, spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z blízkosti chránených častí krajiny a zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a určenia požiadaviek na ochranu existujúcich stavieb a zelene. Podmienkami rozhodnutia podľa odseku 1 sa môže určiť aj kapacitná únosnosť využívania územia na voľnočasové alebo rekreačné potreby obyvateľstva vrátane limitov pre ubytovacie kapacity.

(3) Rozhodnutie o využívaní územia sa vyžaduje na

a) vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systém ekologickej stability, vzhľad krajiny, využitie významných krajinných prvkov alebo odtokové pomery v území, najmä na výkop alebo zasypanie priekop, zavážky, na násypy a meliorácie,
b) zriadenie alebo zrušenie verejných sadov, parkov, okrasných záhrad a inej zelene, ak sú spojené s terénnymi prácami, s odstraňovaním zelene, s vybavením chodníkmi a inými spevnenými plochami, s umiestnením drobnej záhradnej architektúry a technickým prevádzkovým zariadením na osvetlenie a údržbu zelene,
c) zriadenie alebo zrušenie športových ihrísk, odstavných a skladovacích plôch,
d) delenie a sceľovanie pozemkov, ak podmienky na to nie sú určené územným plánom zóny, projektom pozemkových úprav, iným rozhodnutím alebo opatrením,
e) ťažobné práce, im podobné práce a s nimi súvisiace práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 1h
misoft
29.07.15,12:45
Nuž - odkáž im jedno - táto vyhláška platí pre stavby pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Sú to podmienky pre STAVBU budov. Ty však máš svoj dvor a na svojom dvore môžeš si zaparkovať hoci i tank. Pokiaľ nie je zákaz vjazdu nákladných vozidiel na ulici - nemajú ti čo kecať do toho, čo ti na TVOJOM pozemku stojí. Len im pripomeň jedno - obmedzujú tvoje vlastnícke práva - zakazujú ti slobodne nakladať s tvojim majetkom.
Pokiaľ to nie je (aj) VZN určené, nemôžu ti zakázať vstup s tvojim vozidlom na tvoj pozemok.
A podľa stavebného zákona ... jednoducho im len odkáž - nezriaďuješ žiadnu odstavnú plochu, ty si parkuješ svojim na svojom (To by potom museli všetci v dedinách, ktorí majú traktory, mať na to povolenia od miestneho stavebného úradu).
marjankaj
29.07.15,12:55
Ty si žiadal o stavebné povolenie na zriadenie odstavnej plochy?
marjankaj
29.07.15,12:58
No ten zákaz vjazdu by tam na tej ulici mohli dať. Na úradoch bývajú všelijakí "vychcánkovia"
misoft
29.07.15,13:00
No až ho tam dajú - musia to schváliť i policajti-dopraváci. Ak schvália - bude parkovať na kraji mesta.
marjankaj
29.07.15,13:02
No bude sa musieť naťahovať. A dá sa tam dať aj dodatková tabuľa, aby to neplatilo pre obyvateľov tej ulice. Kto bude mať aké páky.
marjankaj
29.07.15,14:03
No neviem, čo tým chcel básnik povedať. Paragrafy si vieme vyhľadať aj sami.
Vyhláška hovorí o výstavbe a nie o stavbe. Až v druhej časti o stavbe užívanej osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
nepravnik
29.07.15,14:56
Prosím, tak ako tomu mám rozumieť, platí tá vyhláška aj na môj prípad, alebo iba na invalidov. Vďaka
ivka70
29.07.15,14:59
Naco sem stale prikladas paragrafy zakonov? Tie si vie predsa kazdy najst a len zneprehladnujes svoju otazku ....
marjankaj
29.07.15,17:32
Mám tomu rozumieť, že ty si požiadal o stavebné povolenie? Alebo sa ti stavebný úrad vyhráža preventívne?
nepravnik
29.07.15,17:46
Ja som už viac nič nepriložil, iba ak omylom, prepáčte. Ďakujem za pochopenie, dlho som nebol na porade tak som asi z toho vyšiel.
Poradte, kde teda mám písať moje ďalšie otázky k tejto veci.
Ale aj tak som v podstate nedostal jednoznačnú odpoveď - či podľa § 39b ods.3 písm. c stavebného zákona v spojení s § 8 ods. 4 vyhlášky 532/2002 mi môžu zakázať parovať na mojom vlastnom pozemku. Vďaka
marjankaj
29.07.15,17:48
Napíš či si žiadal o stavebné povolenie.Pýtam sa po tretíkrát. Alebo pre teba je to v cudzej reči?????
nepravnik
29.07.15,18:15
V treťom odstavci svoje otázky som uviedol :"ale ja som nikoho o nič nežiadal, lebo tam ani nechcem mať dlhodobo odstavené autá a traktor, lebo tie pozemky alebo predám, alebo si tam sám niečo postavím.", veľmi sa ospravedlňujem, že sa to prehliadlo, tak opakujem - nepožioadal som žiaden úrad o súhlas, alebo povolenie na výstavbu, užívanie odstavnej, alebo parkovacej plochy.
Na svojom pozemku, v záhrade som len postavil traktor a nákladák na zem a raz za deň, dva s ním idem von. nebudem to mať tam večne, chcem záhradu predať, aj ostatné pozemky, čo tam mám (stavebné na RD)
marjankaj
29.07.15,18:23
Teda keď nerobíš odstavnú plochu pre ten trektor, tak ti nemajú čo vypisovať. Nepotrebuješ ich rozhodnutie ani nič iné. Na svojom pozemku si môžeš robiť, čo uznáš za vhodné aj zaparkovať loď. Samozrejme ak to nie je v rozpore so zákonom(napríklad pestovanie konope a pod.)
misoft
29.07.15,18:30
Tak som to i písal.... na svojom hoci i tank môže postaviť.... a môžu mu práškový cukor do zadku fúkať...
marjankaj
29.07.15,18:34
No niekedy nevysvetlíš aj keby si sa rozkrájal:eek:
misoft
29.07.15,18:40
Tak v tom máš úplnú pravdu - bo starosta je "pán"... ale nie na veky....
nepravnik
30.07.15,07:21
našiel som judikát najvyššieho súdu SR 6Sžo/31/2010, prosím skúste prečtať a porovnať k môjmu prípadu. Čakám netrpezlivo na Vaše názory, Vďaka
nepravnik
30.07.15,09:07
našiel som judikát najvyššieho súdu SR 6Sžo/31/2010, prosím skúste prečtať a porovnať k môjmu prípadu.
marjankaj
30.07.15,09:57
No judikát je judikát. Na súde s tým asi neuspeješ. Pokutu ti asi ešte nedali. A zrejme ani písomne ti nič nezakázali. A povedali ti aspoň kde môžeš tie vozidlá odstaviť? Ty si podnikateľ?
nepravnik
30.07.15,11:19
Ďakujem, ale aby som tomu rozumel, po prečítaní toho judikátu ste konštatovali, že na súde neuspejem, teda je treba rešpektovať ustanovenia v tých zákonoch, že sa nesmie parkovať s vozidlami nad 3,5 tony v obytnej časti obce, hoci aj na svojom pozemku?. Ak je to teda platné tak ja poslúchnem.
V mojom prípade konanie za nedovolené parkovanie a udeľovanie pokuty na moju žiadosť prerušili, a do budúceho týždňa to mám vyriešiť( teda oddtiaľ odísť) zmierlivo, a bude pokoj.
marjankaj
30.07.15,11:32
Ani právnici nemusia vedieť, aké bude rozhodnutie súdu. Keby to bolo dopredu jasné, tak by nám predsa nebolo treba súdov. Nikto by sa nesúdil, za vopred prehranú vec.
nepravnik
30.07.15,11:43
Dobre, aj ja som už skúsil, čo sú to chaotické a nespravodlivé rozhodnutia súdov na vlastnej kož, dokonca ten istý problém posúdi každý súd inako, ale teraz nechcem filozofovať, chcem len vedieť názor na to, že to čo je písané vo vyhláške MŽP okolo môjho problému na čo sa odvolávajú na mestskom úrade je s najväčšou pravdepodobnosťou prinajmenšom pravda, a moje šance sa uchrániť sú malé.
elis85
30.07.15,12:08
Presne tak, u seba parkuješ čo chceš, sused má ťahaš kamióna a o pár domov nižšie je AVIA a nikto to nerieši
nepravnik
30.07.15,12:30
To že to nikto nerieši nie je predsa potvrdenie že môžeš parkovať kde cheš, prečítaj si judikát, volal som na stavebné úrady, projektantov a takmer všetci tvrdia že zákon 532 je aplikovateľný na všetky stavy, plochy, aj ked sa používajú bez úpravy povrchu.
marjankaj
30.07.15,12:49
No je otázne, či ide naozaj o stavbu podľa stavebného zákona. Prípadne o terénne úpravy.
Ja si myslím, že to nebude ani jedno ani druhé. Ale to budeš vedieť ty najlepšie.
Potom tá vyhláška sa na tvoj pozemok asi nebude vzťahovať. Veď sa ich opýtaj, ako prišli na to že tam máš nejakú stavbu.
nepravnik
30.07.15,14:22
Mestský úrad ma chce potrestať za to, že ja parkujem s traktorom a nákladiakom na svojom pozemku, ktorý je evidovaný ako záhrada v obytnej časti obce, hoci som tam nič nevykonal čo sa týka úpravy zeminy alebo čohokoľvek. Oni ani netrvdia že ja tam mám stavbu - teda mysli tým betónovú plochu , ale tvrdia, že som tam zriadil odstavnú plochu - parkovisko a zmenil účel užívania tým, že to užívam ako parkovisko. Tým som mal porušiť ustanovenia §§ uvedený v začiatku mojej otázky. prosím prečítal si niekto ten judikát? Ja som chcel zistiť názory či tak konajú oprávnene, aspoň prevažne.
. Díki všetkým poradáďom.
misoft
30.07.15,14:46
Nech ti ukážu VZN, kde to zakazujú.... oponuj tým (a trvaj na tom), že vo SVOJEJ záhrade si môžeš postaviť/odstaviť SVOJE auto (akékoľvek) - pretože je to tvoje ústavné právo nakladať so svojim majetkom. Oponuj tým, že tam NIE JE žiadna odstavná plocha, žiadna stavba.
Ak by i tak trvali na svojom, potom žiadaj, aby tento istý postup uplatnili u VŠETKÝCH obyvateľov obce. Jednoducho - prekročili svoje kompetencie.
A vykašli sa ty na nejaký judikát - ty predsa v záhrade nemáš firmu....
nepravnik
30.07.15,15:12
No, VZN o parkovaní alebo odstavovaní na území mesta nemajú žiadne, ale teraz, na základe tohto problému, už si šepocú uradníci, že také niečo vydajú. ( a vraj určia v meste uzemie kde budú môcť vozidlá parkovať)
To ma ale už ne.... e .
Z dôvodu opatrnosti som dnes odstránil vozidlá z pozemku, ale idem bojovať ďalej.
marjankaj
30.07.15,15:22
Misoft. Či má firmu tak to nepovedal. Bežný občan si len tak so srandy nekupuje traktor a nákladné auto:eek:
marjankaj
30.07.15,15:32
nepravnik
31.07.15,08:21
Vozidlá nie sú majetkom firmy, ja nemám živnosť a ani nepodnikám. V menších mestách nie je neobvyklé, že niekto pre svoje potreby ( napríklad väčšia záhrada, kus poľa), má aj takéto vozidlá. Ale úradu to je jedno, či to je podnikateľské vozidlo, či je to súkromný pozemok, alebo nie, stačí, že je nad 3,5 tony a parkuje v obytnej časti mesta-obci. Nakoniec sa mesto rozhodlo, že urýchlene vydá VZN a tým si vyrieši aj budúce spory.

Ďakujem za info o judikátoch. Opäť sa vraciam k tomu, čo som už písal. Ak nájdem v takmer identickej veci rozhodnutie súdu - teda ten judikát, tak si myslím že, sa na cca 80 -90 % bude podobne riešiť aj môj prípad. Preto som z opatrnosti odstránil vozidlá a dnes som to oznámil na úrade, ktorý zastavil konanie proti mne.
Ja si Vám poraďáci dovolím poďakovať za Vaše názory a reakcie na môj príspevok.

Mám ešte jeden zaujímavý problém, ale ten otvorím asi na novú tému. Ešte raz VĎAKA.
misoft
31.07.15,10:43
"Či má firmu tak to nepovedal. Bežný občan si len tak so srandy nekupuje traktor a nákladné auto"
A či naozaj?
A čo tí, ktorí si svojim traktorom vozia drevo z lesa? Nie sú to podnikatelia! A čo takto gazda, ktorý si svojim nákladiakom vezie svoju úrodu krumplí zo svojho poľa do svojej pivnice - je to podnikateľ? Nie, je to bežný občan, len POTREBUJE pre seba ten traktor, nákladiak.
marjankaj
31.07.15,11:07
No veď. Samostatne hospodáriaci roľník je tiež podnikateľom. A ak sa nezaregistroval, tak ide o nedovolené podnikanie so všetkými dôsledkami. Viď trestný zákonník.
nepravnik
31.07.15,12:35
Prepáčte, že sa do toho miešam, ale z pohľadu mestského úradu je jedno či ste vy ako osoba - iba občan nepodnikateľ, firma, podnikateľ, alebo autá su napísané na občana alebo firmu a tak nejak je to aj v zákone a vyhláške.
marjankaj
31.07.15,14:19
Tak po lopate.
Ty zo svojej "väčšej" záhrady vozíš úrodu nákladným autom domov? A sám si to aj skonzumuješ?
Toto mestský úrad naozaj nemusí zaujímať. Ale daňový úrad by si na tebe zgustol.
nepravnik
31.07.15,14:49
Podstatné je, ako sa stavia k veci mestský úrad a o čo opiera svoje výroky a akú som mal pravdepodobnosť nedostať v spore pokutu, čo bolo merito problému. ( ja nie som právnik aj keď použijem odborné slová) Otázka dôvodov a spôsobov vlastnenia vozidiel, traktorov je iná vec.Ale to už k veci nepatrí. I tak Vám všetkým ďakujem a teším sa na tému čo otvorím.
marjankaj
31.07.15,18:07
Mestský úrad sa asi inak postaví k zberateľovi, ktorý si parkuje autá na svojom pozemku a inak k podnikateľovi,ktorý každý deń bude túrovať motor traktora susedom pod oknami. Ak v tom ty nevidíš rozdiel, tak potom ti ťažko právnik pomôže. Možno iný odborník.
nepravnik
01.08.15,08:08
Ja to chápem. Vďaka