janot
20.10.15,08:16
Podľa zákona 250/2010 je možné nadobudnúť štátne občianstvo ČR bez straty občianstva SR:
2. § 9 sa dopĺňa odsekmi 16 až 22, ktoré znejú:
„(16) Štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne
občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na
základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie
alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho
štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne
cudzie štátne občianstvo.
(17) K strate štátneho občianstva podľa odseku 16
nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol
cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím
manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, a to
za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela
nadobudol za trvania spoločného manželstva.

Je možné podľa tohto zákona nadobudnúť štát. občianstvo ČR bez straty občianstva SR - 15 rokov pobyt v ČR, daňový rezident ČR, práca v ČR, stály byt v ČR, uzavreté manželstvo so štát. občiankou ČR?
Sú už nejaké precedensy v takomto prípade?
Ďakujem za konštruktívne rady.