rafael15
30.11.15,03:09
Akou cestou sa dá zistiť čo najpodrobnejšie zahájiť hĺbkovú kontrolu hospodárenia s financiami majiteľov bytov, ak je podozrenie , že sa zle hospodári a zneužívajú sa prostriedky určené na údržbu bytov v osobnom vlastníctve. a či je táto kontrola bezplatná alebo výška eur, pre tento nazvem to :audit.Ďakujem
ivka70
30.11.15,04:46
Ak si ju spravia vlastnici sami, je bezplatna.
Ak si na audit objednaju specializovanu firmu, tak si ju musia aj zaplatit.

A aky, sposobom? Zavisi, kto spravuje prostriedky, ci je tam povereny spravca alw o maju vlastnici zalozene spolcenstvo vlastnikov.
Aj jedno aj druhe musi viest transparentne uctovnictvo.
sito
30.11.15,07:43
Najprv by si mal pochopiť, čo je to byt. Aj tvoj. Je to priestor, tvoj majetok, ktorý môžeš využívať ty, aj na prenájom. Tiež všetky veci, ktoré slúžia len tebe v byte sú tvoj majetok. Veci, ktoré v byte slúžia na spoločný účel sú spoločné veci, spoluvlastníkov domu v ktorom sa nachádza tvoj byt.

Spoluvlastníci domu financujú jeho opravu prostredníctvom správy zo zákona.

Ak máte SVB, máte aj radu SVB, teda kontrolný orgán SVB.

"Rada je dozorný orgán spoločenstva. Rada

a) zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok,

b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,

c) navrhuje odvolanie predsedu,

d) kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov."

A máte správu na základe zmluvy o výkone správy.

"Pri správe domu je správca povinný

a) hospodáriť s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s odbornou starostlivosťou v súlade s podmienkami zmluvy o výkone správy,

b) dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a uprednostňovať ich záujmy pred vlastnými,

c) zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb alebo činnosťou vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome,

d) vykonávať práva k majetku vlastníkov len v záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,

e) sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a vymáhať vzniknuté nedoplatky,

f) umožniť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv,

g) zvolať schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,

h) vypracúvať ročný plán opráv, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky údržby a opráv domu na kalendárny rok,

i) podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15, ak je schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,

j) podať návrh na exekučné konanie,

k) zabezpečovať všetky ďalšie činnosti potrebné na riadny výkon správy domu v súlade so zmluvou o výkone správy a s týmto zákonom,

l) priebežne zverejňovať na mieste v dome obvyklom v spoločných častiach domu alebo na webovom sídle správcu, ak ho má zriadené, postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk."

Každý vlastník má svoje práva, jedno z nich je aj toto.

"Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv."

Teda všetkých spoločných veci v dome a je jedno, či sa jedná o SVB, alebo Správcu domu.

O spoločných veciach domu sa rozhoduje na schôdzi domu.

"Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku."

Takže nič vám nebráni spoluvlastníkom domu požiadať štatutára, či správcu, aby si splnil svoju povinnosť zo zákona a predložil vám správu za predošlý rok. Môžete ju schváliť, odsúhlasiť, ale aj dať preveriť, skontrolovať spoluvlastníkmi domu. Zadarmo! Alebo ako napísala ivka, tiež ty, audit! Ten nebude zadarmo. Ak sa jedná, náhodou o trestný čin ...
sito
03.12.15,12:00
... a je po kontrole ...
Semetrika1
14.01.16,12:21
Kontrola je problém viacerých SVB. Predseda obyčajne zastupovaný mandatárom robia všetko, aby znemožnili RADE pokojnú kontrolu. Napr. kontrolu stanovia iba na pracovný čas členov rady, nedajú všetky doklady ap.
Doporučujem do budúcna - požiadať o pasívny prístup k účtu SVB. Tým môžete kontrolovať pohyby na účte iba nemôžete nič s účtom robiť.
Aj to na požiadanie nám odmietla predsedníčka poskytnúť. Všetko sa dá riešiť súdnou cestou, ale kto má nervy a prostriedky sa súdiť.
Tak predsedovia si správcovia, predsedovia a mandatári robia čo sa im zachce.