tebeco
10.12.15,14:24
§ 20 odst. 22 zakona o dani z prijmov s úcinnostou od 1.1.2016 sa vztahuje na danove priznanie za rok 2015 ci 2016 ? lebo : po prvykrat sa pouzije v danovom priznani po 31.12.2015.... OP su ako danovy vydavok len nad splatnostou vyssou ako 1080 dni ? ak je kratsia, tak uz to nie je danovy vydavok ? Doteraz sa to clenilo na 360 / 720 / 1080 dni... dakujem
Sarlotka
11.12.15,22:49
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2015/2015_12_21_pohladavky.pdf

§ 20 ods. 22 sa viaže k príslušenstvu k pohľadávke

§20 ods. 14 rieši pohľadávkytoto je znenie účinné od 1.1.2016
§ 22 ods 14 Bez zmeny
14)
Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, alebo ak ide o daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov,102) aj tvorba opravnej položky na časť pohľadávky vzťahujúcej sa na istinu a úrok zahrnutý do príjmov zo spotrebiteľského úveru, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako
a)
360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
b)
720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
c)
1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

§22 ods. 10
22)
Tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky, pri ktorom je riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti, ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní. Príslušenstvo je možné odpísať podľa § 19 ods. 2 písm. r) po splnení podmienky uvedenej v prvej vete.prechodné ustanovenia § 52 zg ods. 10 hovorí, že sa už použije pri spracovaní DP za rok 2015

Ustanovenia § 17 ods. 19 písm. f) (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-17.odsek-19.pismeno-f) a g) (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-17.odsek-19.pismeno-g), § 19 ods. 2 písm. c) (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-19.odsek-2.pismeno-c) a r) (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-19.odsek-2.pismeno-r), § 19 ods. 3 písm. a) (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-19.odsek-3.pismeno-a), b) (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-19.odsek-3.pismeno-b), h) (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-19.odsek-3.pismeno-h) a j) (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-19.odsek-3.pismeno-j), § 20 ods. 22 (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-20.odsek-22), § 21 ods. 2 písm. a) (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-21.odsek-2.pismeno-a), § 22 ods. 12 (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-22.odsek-12), § 24 ods. 2 (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-24.odsek-2), § 25 ods. 3 (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-25.odsek-3), § 27 ods. 3 (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-27.odsek-3), § 28 ods. 5 (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-28.odsek-5), § 37 ods. 1 písm. c) (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-37.odsek-1.pismeno-c) a § 46b ods. 7 písm. e) (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20150901?ucinnost=01.01.2016#paragraf-46b.odsek-7.pismeno-e) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015.
tebeco
15.12.15,13:18
dakujem :-)
Sarlotka
21.12.15,23:56