Simčok
03.05.16,11:18
Píšem bakalársku prácu a neviem si dať rady s abstraktom. Viem, že pre mnohých to je otravovanie, ale možno sa tu nájde niekto ochotný komu to nebude robiť problém :) ja som ho už skúšala prekladať ale pochybujem že to je dobre. Tak aspoň niekto kto by mi ho skontroloval..Ďakujem pekne :)

ABSTRAKT
Témou bakalárskej práce je analýza hospodárenia vo vybranom podniku v rokoch 2010-2014 vrátane. Analyzovaným podnikom je štátny podnik zaoberajúci sa správou lesného (a iného) majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. Na analýzu finančnej situácie podniku sme využili údaje zo súvahy a výkazu ziskov a strát podniku. Bakalárska práca je rozčlenená do štyroch kapitol. Prvá kapitola obsahuje informácie o súčasnom stave riešenej problematiky a je čisto teoretická. Druhú a tretiu kapitolu tvorí cieľ a metodika práce. Štvrtá kapitola pozostáva z výsledkov vlastnej práce. Po vykonaní analýzy sme zistili, že podnik disponuje pomerne vysokou hodnotou majetku, ktorý financuje najmä z vlastných zdrojov. Nie je takmer vôbec zadlžený a výsledkom jeho hospodárenia je zisk.

ABSTRACT
The theme of the bachelor thesis is analysis of management of the selected company. Analyzed company is a state company engaged in the management of forestry (and other) assets owned by the Slovak Republic. Analyzed period are the years 2010 to 2014 inclusive. For the analysis of financial situation we will use the data obtained from the balance sheet and profit and loss statement of company. Bachelor thesis is divided into four parts. The first part contains information on the current status and issues solved is only theoretical. The second and third parts form the purpose and methodology of work. The fourth part consists of the results of their own work. After analysis we found that the company has a relatively high property that is financed mainly from its own resources. It is not indebted and results of operations is profit.
Martuk
03.05.16,12:34
celkom dobré až na dve veci:

The first part contains information on the current status and solved issues AND (medzi solved a is doplniť AND) is only theoretical. The second and third PART (bez množného čísla)

inak najlepšiu odpoveď dostaneš od tvojho vedúceho alebo vedúcej