Maryvas
04.06.16,05:46
veronikasad
04.06.16,06:16
Kto si prenajal auto? Ak szco, tak nie
avalik
04.06.16,06:31


§ 19 ods. 2 pism e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu,87) a to na stravovanie okrem výdavku na stravu, ktorá bola poskytnutá ako nepeňažné plnenie držiteľom [§ 9 ods. 2 písm. y)] poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste; ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) 1. do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, a len, ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, uplatní aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu,87) alebo 2. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,

veronikasad
04.06.16,06:35
V komentári k predchádzajúcej teme sa pýtaš na auto manželky. Ak ho máte v BSM, nepotrebuješ nájomnú zmluvu, môžeš si uplatňovať základnú sadzbu náhrady a spotrebu phm za najazdené km v súvislosti s podnikaním. Treba viesť knihu jazd
Maryvas
09.06.16,11:31
Áno, SZČO si prenajal auto od manželky. Ďakujem za odpoveď.