Consultix
05.06.16,21:14
Priatelia, dlho som hladal aj na Porade, ale nenasiel som vecnu debatu so skusenostami k odpoctu DPH pri registracii zo sluzieb v zmysle par 55 ZoDPH.
V zmysle novelizovaneho ustanovenia by mala byt moznost odpoctu DPH zo vsetkych sluzieb, ktore neboli zahrnute do danovych vydavkov v predchadzajucich rokoch.
Moj vyklad zakona je taky, ze teda uplne zo vsetkych sluzieb dodanych v roku, ked sa osoba stala platitelom a zaroven aj zo sluzieb, ktore nezahrnul do danovych vydavkov (napriklad uctovne sluzby za 12/2015, ktore boli zaplatene v roku 2016). Ad absurdum, takyto odpoet DPH by bol uplatnitelny aj na casovo rozlisenu cast nakladov (napr. za telefon, ak sa casovo rozlisuje).
Rad si vypocujem Vas nazor a skusenosti s pripadnymi kontrolami po registracii z dovodu vysokeho nadmerneho odpoctu a toho, ako sa kontrolori postavili k roznym pripadom odpoctu DPH zo sluzieb.
Sarlotka
05.06.16,21:39
mňa ešte zaujíma výpočet pri leasingu, ktorý je v zmysle zákona o DPH službou.
Sarlotka
05.06.16,21:42
plus dopĺňam jediné čo sa mi podarilo nájsť na FS je na nasledovnom linku (čiže k službám ozaj skoro nič)
https://podpora.financnasprava.sk/995557-Odpo%C4%8D%C3%ADtanie-dane-pri-registr%C3%A1cii

Odpočítanie dane pri registrácii
Novoregistrovaný platiteľ dane môže podľa § 55 zákona o DPH odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudol pred dňom registrácie za platiteľa dane, pod podmienkou, že tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu (zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stal platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom, platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítanej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ môže odpočítať daň pod podmienkou, že majetok bude používať na uskutočnenie svojich zdaniteľných obchodov. Platiteľ dane si môže uplatniť odpočet dane za podmienok a v rozsahu podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

FAQ

Otázka č. 1- Obstaranie zásob
Ak si zdaniteľná osoba pred dňom registrácie za platiteľa obstarala zásoby, môže si na základe vykonanej fyzickej inventúry zásob ku dňu registrácie za platiteľa dane uplatniť odpočítanie dane podľa § 55 zákona o DPH z týchto zásob?
Odpoveď
Podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n .p.) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob, pretože zo zásob si platiteľ dane uplatní odpočet v plnom rozsahu. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Daň vzťahujúcu sa na kúpu neodpisovaného majetku, ktorý platiteľ dane už zahrnul do daňových výdavkov, nie je možné pri registrácii pre DPH odpočítať. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Z uvedeného vyplýva, že platiteľ dane si môže uplatniť odpočet dane zo zásob, ktoré má ku dňu registrácie na sklade v plnom rozsahu, ak tieto použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. Uplatniť odpočet dane si môže za podmienok a v rozsahu podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

Otázka č. 2 - Odpočítanie dane zo služieb
Môžem si pri registrácii za platiteľa dane odpočítať daň zo služieb nadobudnutých pred dňom, kedy som sa stal platiteľom dane?
Odpoveď
Pri registrácii nemôžete odpočítať daň zo služieb nadobudnutých pred dňom, kedy ste sa stali platiteľom dane.

Otázka č. 3 - Odpočítanie dane z dlhodobého hmotného majetku
Môžem si pri registrácii odpočítať daň z dlhodobého hmotného majetku kúpeného v roku, v ktorom som sa stal platiteľom?
Odpoveď
Pri registrácii môžete odpočítať daň z dlhodobého hmotného majetku nadobudnutého v roku, v ktorom ste sa stali platiteľom. Daň môžete odpočítať v rozsahu, v akom majetok použijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Ak majetok, z ktorého odpočítavate daň, nepoužijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemôžete odpočítať daň.

Otázka č. 4 – Odpočítanie dane zo stavebného materiálu
Podnikateľ kúpil v januári 2015 rôzny stavebný materiál na výstavbu svojho skladu. Dňa 1. júna 2015 sa podnikateľ stal registrovaným platiteľom dane.. K tomuto dňu je časť kúpeného materiálu na sklade a časť je spotrebovaná pri výstavbe skladu. Môže si podnikateľ odpočítať daň viažucu sa k cene stavebného materiálu?
Odpoveď
Áno. Podnikateľ si môže v daňovom priznaní za jún 2015 odpočítať daň viažucu sa k cene stavebného materiálu, a to z materiálu, ktorý je na sklade, ako aj spotrebovaného materiálu.
Consultix
05.06.16,21:52
Sarlotka, toto by som asi nebral do uvahy, kedze evidentne je to informacia spred 1.1.2016 bez aktualizacie podla zmeny legislativy. Skoda, ze FS neuvadza datum platnosti odpovede, aby bolo jasne, ze odvtedy mohlo dojst k uprave legislativy. Idem im ja napisat :)
Sarlotka
05.06.16,22:11
aha fakt sluzby tam nezahrnuli resp. nezaktualizovali... pockaj ale niekde som uz nasla ze zahrnuli, myslela som ze tu som to citala... :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Sarlotka
05.06.16,22:15
tak len tu v novinkách z legislatívy ale bez príkladov
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2015/nepriame_dane/2015.11.18_oznam_o_DPH.pdf


9. Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa - § 55 ods. 1 zákona o DPH
Novelou zákona o DPH sa v § 55 ods. 1 zákona o DPH zmenilo znenie prvej vety a v poslednej vete sa slovo „majetok“ nahradilo slovami „tovary a služby“. Uvedenou zmenou sa rozšírila možnosť odpočítania dane v súvislosti s registráciou zdaniteľných osôb pre daň za platiteľa dane. Platiteľ dane si môže po registrácii za platiteľa dane uplatniť odpočítanie dane aj zo služieb a rovnako aj z tovarov, ktoré nepredstavujú majetok (napr. elektrická energia) za podmienky, že tieto prijaté služby a tovary použije na svoje zdaniteľné plnenia ako
platiteľ dane. Podľa § 55 ods. 1 prvá veta zákona o DPH, zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom dane, môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom dane, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa § 79 zákona o dani z príjmov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom dane.
Consultix
06.06.16,08:13
Dnes asi pojdem na to ministerstvo financii, alebo na Financne riaditelstvo a pozriem sa im v kniznici na ich Zakon o dani z prijmov, lebo asi maju ine vydanie ako ja. Vzdy som, vedel, ze na nich sa vztahuju ine "zakony", ale uz to mam cierne na bielom: ich ZoDP ma aj par. 79, moj ma len 54... Zase ma o nieco obrali :)

ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa § 79 zákona o dani z príjmov
Consultix
07.06.16,07:20
Mili priatelia, zaslal som na FS dopyt v podstate v tom zneni, ako znie moja uvaha v zadani debaty. Pripajam odpoved:

Dobrý deň,

z hľadiska zákona o DPH uvádzame nasledovné::

Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže v zmysle § 55 ods. 1 zákona o DPH odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu (zákona o dani z príjmov) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom.

Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu (zákona o dani z príjmov) odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak tovary a služby nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

Platiteľ môže odpočítať daň v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51.

Platiteľ dane si môže uplatniť odpočítanie dane z tovaru alebo služby za predpokladu, že tovar alebo službu prijal v postavení zdaniteľnej osoby.
Tak ako pri každom odpočítaní dane z prijatého plnenia, ktoré prijme zdaniteľná osoba v postavení platiteľa dane, aj pri odpočte dane zo služby prijatej predtým ako sa zdaniteľná osoba stala platiteľom dane, musí byť zachovaná neutralita dane. Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že odpočet dane z prijatého plnenia si platiteľ dane môže uplatniť, ak prijaté plnenie priamo a bezprostredne súvisí s jedným alebo viacerými zdaniteľnými plneniami (s plneniami, pri ktorých vzniká nárok a odpočet dane), alebo ak prijaté plnenie predstavuje všeobecný náklad vzťahujúci sa k celkovej ekonomickej činnosti platiteľa dane a tento náklad patrí resp. bude patriť k podstatným prvkom tvoriacim cenu zdaniteľných plnení na výstupe, pri ktorých vzniká právo na odpočítanie dane. Pokiaľ platiteľ dane nebude vedieť uvedenú súvislosť preukázať, nemá právo na odpočet dane zo služby prijatej pred registráciou za platiteľa dane.

Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.
Sarlotka
12.08.16,13:25
doplnene príklady FS

Odpočítanie dane pri registrácii
Novoregistrovaný platiteľ dane môže podľa § 55 zákona o DPH odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudol pred dňom registrácie za platiteľa dane, pod podmienkou, že tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu (zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stal platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom, platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítanej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ môže odpočítať daň pod podmienkou, že majetok bude používať na uskutočnenie svojich zdaniteľných obchodov. Platiteľ dane si môže uplatniť odpočet dane za podmienok a v rozsahu podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

FAQ

Otázka č. 1- Obstaranie zásob
Ak si zdaniteľná osoba pred dňom registrácie za platiteľa obstarala zásoby, môže si na základe vykonanej fyzickej inventúry zásob ku dňu registrácie za platiteľa dane uplatniť odpočítanie dane podľa § 55 zákona o DPH z týchto zásob?
Odpoveď
Podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n .p.) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob, pretože zo zásob si platiteľ dane uplatní odpočet v plnom rozsahu. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Daň vzťahujúcu sa na kúpu neodpisovaného majetku, ktorý platiteľ dane už zahrnul do daňových výdavkov, nie je možné pri registrácii pre DPH odpočítať. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Z uvedeného vyplýva, že platiteľ dane si môže uplatniť odpočet dane zo zásob, ktoré má ku dňu registrácie na sklade v plnom rozsahu, ak tieto použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. Uplatniť odpočet dane si môže za podmienok a v rozsahu podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

Otázka č. 2 – Odpočítanie dane zo služieb
Zdaniteľná osoba prijme 15. januára 2016 dve služby – prieskum trhu a reklamné služby. Dňa 1. februára 2016 sa stane platiteľom dane podľa § 4 zákona o DPH. Má právo na odpočítanie dane z prijatých služieb?
Odpoveď
Podľa ustanovenia § 55 ods.1 zákona o DPH si môže odpočítať daň aj z prijatých služieb, ak ich využije na podnikanie v postavení platiteľa dane.

Otázka č. 3 - Odpočítanie dane z dlhodobého hmotného majetku
Môžem si pri registrácii odpočítať daň z dlhodobého hmotného majetku kúpeného v roku, v ktorom som sa stal platiteľom?
Odpoveď
Pri registrácii môžete odpočítať daň z dlhodobého hmotného majetku nadobudnutého v roku, v ktorom ste sa stali platiteľom. Daň môžete odpočítať v rozsahu, v akom majetok použijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Ak majetok, z ktorého odpočítavate daň, nepoužijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemôžete odpočítať daň.

Otázka č. 4 – Odpočítanie dane zo stavebného materiálu
Podnikateľ kúpil v januári 2015 rôzny stavebný materiál na výstavbu svojho skladu. Dňa 1. júna 2015 sa podnikateľ stal registrovaným platiteľom dane.. K tomuto dňu je časť kúpeného materiálu na sklade a časť je spotrebovaná pri výstavbe skladu. Môže si podnikateľ odpočítať daň viažucu sa k cene stavebného materiálu?
Odpoveď
Áno. Podnikateľ si môže v daňovom priznaní za jún 2015 odpočítať daň viažucu sa k cene stavebného materiálu, a to z materiálu, ktorý je na sklade, ako aj spotrebovaného materiálu.


Otázka č.5 - Odpočítanie dane zo služby pred registráciou za platiteľa dane
Spoločnosť BONO s .r. o. sa zaoberá výrobou a predajom nábytku. Dňa 15. 6. 2016 sa stala platiteľom dane. Dňa 15. 3. 2016 predala nehnuteľnosť – pozemok a v tejto súvislosti prijala právnu službu v mesiaci marec 2016. Môže si spoločnosť uplatniť odpočítanie dane podľa § 55 zákona o DPH.
Odpoveď

Nie, právna služba je priamo spojená s predajom nehnuteľnosti – pozemku a transakcia sa už uskutočnila. Služba nesúvisí s činnosťami, ktoré spoločnosť vykonáva ako platiteľ.
Consultix
15.08.16,09:25
Sarlotka, vdaka za doplnenie. Na podporu FS som pisal v juni, 15.6.2016 mi odpisali, ze pracuju na aktualizacii. Tak konecne dopracovali :)
Otazka c. 5 je OK celkom potvrdili moju teoriu.
Ale otazka c. 2: Mal by fungovat pomerovy princip. Alebo predsa nie? Ak sa stanem platcom k 15. dnu v mesiaci a fakturu za sluzbu mam za obdobie 1.-31. tak odpocitavam polovicu DPH, alebo celu?
Sarlotka
15.08.16,13:38
ešte toto pribudlo na FS

V ustanovení § 55 ods. 1 zákona o DPH sa od 1. 1. 2016 rozširuje možnosť odpočítania dane v súvislosti s registráciou za platiteľa dane. Platiteľ dane si môže po registrácii za platiteľa dane uplatniť odpočítanie dane aj zo služieb a rovnako aj z tovarov, ktoré nepredstavujú majetok (napr. eklektická energia) za predpokladu, že tieto použije na uskutočňovanie svojich zdaniteľných obchodov ako platiteľ dane.