klerak
06.06.16,14:37
dobrý deň, keď účtovná jednotka vznikla v októbru, tak do ÚZ vypľňam, že ÚZ je za obdobie 10-12/2015? a ako to potom bude nabudúci rok? keď to už bude za celý rok 2016, tak potom asi je hlúposť vyplňat predchádzajúce obdobie iba 10-12/2015 či? ďakujem
kn-alka
06.06.16,14:39
a prečo hlúposť? veď predsa predchádzajúce obdobie bude 10-12/15, tak prečo chceš vypĺňať niečo iné?
Sarlotka
06.06.16,22:15
ano tak, a nezabudni uviesť v stlpci 3 a 5 predcházdajúcom roku údaje z otváracej suvahy, obdobie nevypĺňaš
doplnam:

postupy účtovanie PU
§ 25 ods 4
(4) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou je spoločnosť s ručením obmedzeným, sa postupuje takto:
a) na účtovanie o vzniku takejto účtovnej jednotky, o zvyšovaní a znižovaní základného imania sa vzťahujú odseky 1 a 2 primerane,
§25 ods 1 a 2
základného imania a tvorby rezervného fondu a nedeliteľného fondu
(1) Otváracia súvaha zostavená ku dňu zápisu akciovej spoločnosti do obchodného registra obsahuje splatené vklady, pohľadávku vo výške nesplatených vkladov, základné imanie zapísané do obchodného registra, emisné ážio, rezervný fond a ďalšie skutočnosti uvedené v písomnostiach súvisiacich zo založením a vznikom akciovej spoločnosti.
(2) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou je akciová spoločnosť, sa postupuje takto:
a) na účte 411 – Základné imanie sa účtuje o zvyšovaní základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu z obchodného registra,
b) zvýšenie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do obchodného registra, sa účtuje v prospech účtu 419 – Zmeny základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte 411 – Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra,
c) na účte 411 – Základné imanie sa účtuje o znižovaní základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu z obchodného registra,
d) zníženie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do obchodného registra sa účtuje na ťarchu účtu 419 – Zmeny základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte 411 – Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra.

následne príslušné opatrenie na zostavenie UZ , treba pozrieť v konkrétnej (či iž mikro, malá al. veľká)

Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpcoch 3 a 5 vykazujú údaje z otváracej súvahy.
klerak
07.06.16,10:24
takže do predcházdajúcuhe období ide to, čo bolo v bežnom období na počiatku? takže to nie je predchádzajúce ako predchádzajúce akože roku 2014, kedy sme tam nemali nič?
klerak
07.06.16,10:31
že sa tak budú zrovnávať údajen nezrovnateľné.. o to mi ide..
Sarlotka
07.06.16,12:46
doplnila som odpoveď,
klerak
08.06.16,10:57
ďakujem Vám, Sarlotka :) a keď mám v otváračke iba Základné imanie, tak potom v ÚZ v predch. období bude iba r. 82 - účet 411 (napr. 100) a v Pasivech na r. 84 - 353 minus 100 a teda VI celkom bude 0? Ďakujem
Consultix
08.06.16,19:46
Porovnaju sa rovnake jednotky: uctovne obdobia. To prve trvalo 3 mesiace, to druhe 12 mesiacov. Ale aj jedno, aj druhe je jedno uctovne obdobie.