morka236
09.06.16,08:04
Môžem tvoriť 1% sociálneho fondu ak som mala zisk, mám splnené všetky záväzky... ale nemám kolektívnu zmluvu?
kvetinka909
09.06.16,08:39
Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnanca.
morka236
09.06.16,08:42
Áno, ale ja by som potrebovala vedieť, či môžem tvoriť 1% alebo 0,6%.
Tweety
09.06.16,09:22
Platí Zákon o SF
§ 3 Tvorba fondu
Na začiatok

(1) Fond sa tvorí ako úhrn
a) povinného prídelu vo výške 0,6% až 1% zo základu uvedeného v § 4 ods. 1,
b) ďalšieho prídelu vo výške
1. dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán podľa osobitného predpisu2), najviac vo výške 0, 5% zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1, alebo
2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 5, najviac však vo výške 0, 5% zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1,
c) ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3.

(2) Zamestnávateľ podľa § 5 ods. 1, ktorý za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, môže tvoriť povinný prídel podľa odseku 1 písm. a) do výšky 1 %. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil niektorú z podmienok uvedených v prvej vete, tvorí povinný prídel do fondu vo výške 0, 6 %.

(3) Zamestnávatelia podľa § 5 ods. 2 tvoria sociálny fond podľa odseku 1 od 1. januára 1995 v rámci možnosti svojho rozpočtu.
morka236
09.06.16,09:57
tvorím ho vo výške 0,6%. V minulom roku dosiahla zisk, všetky svoje záväzky mám vyrovnané. Mám ho tvoriť v tomto roku vo výške 1% alebo naďalej len 0,6%. Neviem, či kolektívna zmluva spomenutá v bode 1 odseku b) platí len k ďalšiemu prídelu, alebo aj k povinnému prídelu. Kolektívnu zmluvu nemám, tak neviem či nie je podmienka mať kolektívnu zmluvu ak chcem tvoriť vo výške 1%.
Tweety
09.06.16,10:42
nemusí byť KZ, KZ treba vtedy ,ak ide o nepovinný prídel
morka236
09.06.16,10:56
Ďakujem