klerak
09.06.16,09:08
keď nám fakturuje firma zo Švédska, je platitel, odkazuje se na prenos daňovej povinnosti, ale na faktúre neuvádza svoje IČ DPH, je to v poriadku?
Ďakujem
kuravesele
09.06.16,09:17
dala by som si ju prerobiť, aby doplnil svoje IČ DPH.
zk24
09.06.16,09:49
Ahoj,

neviem o akú dodávku ide - tovar, služby, apod... ale pravdepodobne táto faktura pôjde aj do kontrolneho vykazu. A v nom uvádzas aj IC DPH dodavateľa.

Ak sa mýlim, prosim opravte ma.

(2) Kontrolný výkaz musí obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v tomto členení:
a) údaje z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku a ktoré nie sú oslobodené od dane, okrem zjednodušenej faktúry, alebo z ktorých je povinný platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i), okrem zjednodušenej faktúry,
b) údaje z každej prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb,
1. pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 a ktoré nie sú oslobodené od dane,
2. ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom povinným platiť daň podľa § 69 ods. 1 a pri ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období,
c) údaje z každej faktúry podľa § 71 ods. 2,
d) údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v písmene a), z ktorých je platiteľ povinný platiť daň v tuzemsku.(4) Z faktúr uvedených v odseku 2 alebo z dokladu podľa odseku 3 sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:
a) identifikačné číslo pre daň odberateľa alebo dodávateľa, pod ktorým tovar alebo služba bola alebo má byť dodaná,
b) poradové číslo faktúry alebo číselnú identifikáciu dokladu podľa odseku 3, ak tento doklad číselnú identifikáciu obsahuje,
c) dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak prijatím platby vznikla daňová povinnosť,
d) základ dane a suma dane vyjadrené v eurách,
e) sadzba dane,
f) výška odpočítanej dane,
g) druh a množstvo tovaru, ak je faktúra vyhotovená o dodaní tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i).
fortunka
09.06.16,10:09
Kontaktuj ich nech ti to dopisu do faktury. Urcite tam nie je? Ani nikde dole, v texte atd? :) Nam to pisu kade tade, uz aj medzi polozkami som to mala :D
babi2
09.06.16,10:14
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/Usmernenie_k_uvadzaniu_identifikacneho_cisla_v_KV_ 27-1-2014.pdf

Identifikačné číslo dodávateľa uvedené v časti B.1., B.2. a C.2. kontrolného výkazu
Ak platiteľ dane (odberateľ), ktorý je osobou povinnou platiť daň z prijatého tovaru alebo prijatej služby od zahraničnej osoby s miestom dodania v tuzemsku, nedisponuje informáciou o identifikačnom čísle dodávateľa, a tento údaj chýba na faktúre, v kolónke „Identifikačné číslo pre daň dodávateľa“ v časti B.1. kontrolného výkazu uvedie údaj „0“.