SáraE
10.06.16,08:39
Dobrý deň, správne som postupovala pri:
po termíne DP za 042016 nám 31.05.2016 došla faktúra za MT s dátumami 01.04.2016.
- DPH sme uplatnili v 052016 s dátumom 31.05.2016 a do KVDPH sme faktúru tiež uviedli v 052016 ale s dátumom 01.04.2016.

Ďakujem za overenie.
mondes
10.06.16,08:49
áno, je to ok.
Tweety
10.06.16,09:29
Áno, správne. Podľa §51 sa odpočet dph dá uplatniť aj neskôr, ako vzniklo samotné dodanie. AK máte faktúru, tak najneskôr do konca roka.
Vyberám z uvedeného §:
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
SáraE
10.06.16,09:33
Čiže nemusím podať za apríl Dodatočný KVDPH? Ďakujem.
Tweety
10.06.16,09:33
nie, nemusíš