kompozit
10.06.16,10:34
Podnikateľ (jednoduché účtovníctvo, platiteľ DPH) skončil živnosť 15.5. Daňový úrad určil posledné zdaňovacie obdobie DPH jún (nie máj). Ku koncu minulého roku mal v evidencii dlhodobý majetok, ktorý mal nenulovú zostatkovú hodnotu. Otázky:
1. Odpisy za tento rok uplatní v celej výške, alebo len v pomernej ku dňu 15.5.?
2. DPH zo zostatkovej ceny majetku k 15.5. odvedie v zdaňovacom období máj alebo až jún?