ZuzanaA
17.06.16,08:33
Prosím Vás, pre našu spoločnosť vykonávajú rôzne "stavebné práce" drobní živnostníci. Už niekoľko krát som im vrátila faktúru na prerobenie, buď tam nemala byť DPH /prenos DP/ alebo mala a nedali.... Naša spoločnosť sa nezaoberá týmito prácami, preto ma nebaví pracne každú vec čo nám fakturujú skúmať, či správne vystavili doklad. Kto nesie zodpovednosť sa vystavenú faktúru? Dodávateľ? Je mojou povinnosťou skúmať či je správne vystavená? Ďakujem za radu.
avalik
17.06.16,08:52
Ak dodávateľ stavebných prác uvedie na faktúre za dodanie stavebných prác pre iného platiteľa dane daň, je povinný túto daň odviesť do štátneho rozpočtu podľa § 69 ods. 5 zákona o DPH.6 Uplatnenie dane na dodanie stavebných prác dodávateľom nezakladá odberateľovi právo na odpočítanie dane uvedenej na faktúre a nemá vplyv na povinnosť odberateľa priznať a odviesť daň z prijatých stavebných prác, t.j. platiteľ dane, ktorý prijal stavebné práce od iného platiteľa dane, je povinný uplatniť k cene stavebných prác bez dane daň z pridanej hodnoty a túto daň priznať a odviesť prostredníctvom daňového priznania do ŠR.

...

V režime prenosu daňovej povinnosti, má platiteľ dane právo odpočítať ním uplatnenú daň, ktorú je povinný platiť ako príjemca plnenia. Platiteľ dane nemôže odpočítať daň, ktorú voči nemu uplatnil iný platiteľ dane pri dodaní stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA. Platiteľ dane, ktorému boli stavebné práce poskytnuté, je povinný uplatniť k cene dodaných stavebných prác daň, aj v prípade, ak jeho dodávateľ na faktúre uviedol daň a len ním uplatnená daň je za zákonom stanovených podmienok odpočítateľná.

ref: Metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
ZuzanaA
17.06.16,09:32
Takže ak tomu dobre rozumiem, musím kontrolovať tie faktúry..
harmonika
18.06.16,13:58
áno